Behandling i grupp

Fysisk aktivitet

Alla får utbildning om fysisk aktivitet som behandling för utmattningssyndrom, en timme i grupp under startveckorna av gruppbehandlingsperioden

Informationen bygger på senaste forskningsrön i ämnet.

Patienternas fysiska nivå bedöms med Saltin-Grimby skalan.

Patienterna får hjälp att utforma sin egen plan för fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar

Patienterna följs individuellt under längre tid

Mål: att nå terapeutisk/behandlande dos av fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom

 

Grundprogrammet

Gruppen kom till för de svårast sjuka, för de som inte kan delta just nu i en arbetsinriktad modell.

Gruppen är öppen så att inte grupprocessen ska vara dominerande

Patienten kan när som helst påbörja sin behandling i gruppen

Patienten kan avsluta sin behandling när som helst.

Syftet:

Fortlöpande klinisk bedömning psykiatriskt och funktionsmässigt

 Fördjupad differentialdiagnostik

 Identifiera patientens mål och motivation, tillgångar och begränsningar

 Träning i att: avgränsa sig mot andra,

 prioritera,

 formulera frågor

 

Behandlingsgrupp

Består av 3 moduler på 10 tillfällen var som fördelas över 20 veckor. Fysioterapi, Psykologinsatser och Arbetsterapi

Målet är att patienten har fått en övergripande kunskap om sitt tillstånd samt verktyg för att förbättra tillståndet och ha nått en bit på vägen till sysselsättning med en fungerande vardag i balans.

Fysioterapi

Fysioterapeutisk behandlingsgrupp innebär 10 veckor, en träff i veckan á 2 timmar/gång.

Gruppen innehåller psykoedukation om stressfysiologi samt teori om kopplingen mellan stress, symtom och kroppslig funktion.

Praktiskt övande i kroppskännedom med fokus på att exempelvis hitta sin förankring, sitt hållningsläge, en god spänningsbalans, en fri andning och en ökad förmåga till närvaro i nuet.

Mål med gruppen: Öka kontakt med kroppen, ökad kunskap om kroppen, ökad förmåga att vara närvarande i kroppen och därmed bättre dosera sin energi. ”Att använda kroppen funktionellt för att fungera i vardagen”.

Psykologiska insatser

Introduktion. Vad händer i kroppen vid stress? Förloppet vid utmattningssyndrom. Förståelse av stressreaktioner utifrån KBT-modellen.

Aktivitetsbalansering. Balansering av dagliga aktiviteter. Hur hittar jag rätt nivå?

Kognitiv nedsättning och mental trötthet. Vad innebär det? Hur hanterar jag det?

Sömnkunskap. Strategier för bättre sömn.

Compassion. En modell för egen omsorg.

6-10. Affektskola. Våra grundaffekter gås igenom med en affekt för varje session.  Kunskap och egen tillämpning genom KBT-modell.

Arbetsterapi

Den arbetsterapeutiska gruppbehandlingen innehåller både teori om aktivitet och hur aktivitet påverkar vår hälsa samt aktivitetsbaserade moment då vi i huvudsak använder oss av skapande aktiviteter och aktiviteter som är kopplade till natur och trädgård. 

Tonvikten är på processen för individen

Det är inte resultatet av det som skapas under gruppbehandlingen som är det viktiga, utan aktiviteterna används som ett medel för att uppnå andra målsättningar och deltagarna har sina individuella syften med att delta i gruppen.  

Tio tillfällen uppdelade i tre block

Tillfälle 1-3                             Våra sinnen och Närvaro

Tillfälle 4-7                             Aktivitetsbalans

Tillfälle 8-10                          Värderingar och att ta steg mot en förändring  

Syftet

Syftet är att öka deltagarnas skicklighet i att själv känna av styrkor och begränsningar vid utförande av aktivitet. Deltagarna får i aktiviteterna öva praktiskt på att anpassa sina beteende efter de förutsättningar som de har, för att vara mer hållbara i längden. Kunskap som är viktigt att ha med i det vardagliga livets aktiviteter. 

Exempel på färdigheter att öva på:

att ta pauser för att hushålla med energinivån, att sänka kraven, att sätta gränser, hitta nya sätt att koppla av, öka uppfattning om sin egen förmåga, att vara mer närvarande i nuet och öka uthållighet.

Syftet

Under behandlingsgruppen har patienten fått ta del av de verktygen man behöver för att kunna hantera sin utmattning samt förståelse av hur syndromet ser ut och påverkar personen, Patienten har också fått träna rent praktiskt på olika moment och fått ny kunskap om sig själv och sin egen kapacitet.

Nu blir behandlingen mera individuell då olika personer behöver träna på olika delar för att klara av sin vardag utan att insjukna igen. Mycket av den träningen behöver fortsätta vara i grupp.