Allogen stamcellstransplantation

Kallas också allo-SCT

Senast ändrad 2018-02-15 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid en allo-SCT får patienten stamceller från en givare, antingen ett syskon eller en passande och matchad givare från ett register, t.ex. Tobiasregistret (se länk i högerkolumnen).

Om patienten har ett helsyskon är chansen 25% att syskonet passar som givare, i annat fall får man söka givare i något av de register vi samarbetar med. Numera kan även syskon eller barn/föräldrar som bara stämmer överens till hälften (haploidentiska) användas som donator, genom att behandlingen direkt efter transplantationen har modifierats.

Patienten genomgår en noggrann utredning av eventuella andra sjukdomar. Blodsjukdomen måste vara under god kontroll, och förbehandlingen inför transplantationen består av cellgifter i antingen hög dos (s.k. full konditionering) eller i en lägre dos (s.k. minitransplantation). Vid full konditionering är målet att reducera tumörcellerna så mycket som möjligt innan transplantationen, vid mini-transplantation gäller det att förhindra avstötning av de transplanterade stamcellerna.

Allogen transplantation kan leda till immunologiska komplikationer, och patienten måste behandlas med mediciner som dämpar immunförsvaret efteråt. En typ av reaktion som kan uppstå är att de transplanterade stamcellerna reagerar mot patientens egna organ, s.k. transplantat-mot-värd-reaktion (på engelska Graft-versus-host disease, GVHD). Detta kan dock leda till en gynnsam effekt genom att de transplanterade stamcellerna även reagerar mot patientens tumörceller, på engelska Graft-versus-leukemia (lymphoma) effekt, GVL. 

Riskerna med allo-SCT är såväl återfall som ibland livsfarliga komplikationer till själva transplantationen. Beslut om vem som skall erbjudas denna behandling är mycket grannlaga och fattas efter diskussion under BMT-möten. Alla patienter som genmgår allo-SCT rapporteras i internationella register och resultat från stora grupper patienter kan på detta sätt användas för utveckling och justeringar av riktlinjer/vårdprogram.  

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Allogen stamcellstransplantation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Allogen stamcellstransplantation ingår i tema Tema hematologi