Alzheimers sjukdom

Nedanstående information är hämtad från Svenskt Demenscentrum hemsida, länk se nedan.

Alzheimers sjukdom står för ca 60 procent av samtliga fall av demens i Sverige. Sjukdomen gör att hjärnvävnad gradvis förstörs då nervceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Hela storhjärnan drabbas men framför allt hjäss- och tinningloberna.

Sjukdomen kommer smygande, att fastställa en exakt tidpunkt för när den debuterar går inte. Den drabbade brukar märka av tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor. Efterhand försämras språk, tidsuppfattning och andra s k kognitiva förmågor. Oro och ångest är vanliga symptom. Även hallucinationer, vanföreställningar och beteendeförändringar tillhör sjukdomsbilden. I slutfasen tillkommer grava kroppsliga symptom.

Alzheimers sjukdom har ett utdraget förlopp under fyra till tio år, i vissa fall ännu längre. Symtomen kan i tidig fas lindras men förloppet går inte att hejda. Den drabbade får allt svårare att klara sin dagliga livsföring när en allt större del av hjärnan skadas. Idag bedrivs en livaktig alzheimerforskning men för närvarande finns inga botemedel mot sjukdomen som till slut leder till döden.

Symtomen kan även skilja sig åt beroende på när sjukdomen debuterar. Man brukar därför tala om två former av Alzheimers sjukdom:

Senil demens av alzheimertyp Debuterar efter 65 år, ungefär 97 procent har denna form.
Presenil Alzheimers sjukdom Debuterar före 65 år, i sällsynta fall redan vid 40.
Den klart största riskfaktorn för Alzheimers sjukdom är hög ålder. Sannolikheten att insjukna ökar betydligt efter 65 år. Även arvet har betydelse för uppkomsten av sjukdomen. Den som har en alzheimersjuk förälder har en ökad risk att själv drabbas. Det har även den som bär på den så kallade sårbarhetsgenen ApoE4-allelen. Högt blodtryck, diabetes och utbildningsnivå är andra faktorer som påverkar risken.

Det finns även en rent ärftlig form av sjukdomen: familjär Alzheimers sjukdom. Forskarna har hittat drygt 200 genmutationer, sjukliga förändringar i arvsanlagen, som kan går i arv och som är en direkt orsak till sjukdomen. Sex av dessa mutationer har återfunnits i olika svenska släkter. Familjär Alzheimers sjukdom brukar debutera före 65 års ålder. Den är sällsynt och står för mindre än två procent av samtliga fall.

http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Alzheimers sjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Alzheimers sjukdom ingår i tema Tema geriatrik