Anhörigstöd vid ätstörning

Att ha en anhörig med ätstörning kan vara en stor påfrestning, och kan vara kopplat till mycket oro och upplevelse av hjälplöshet. Anhöriga är också ofta helt avgörande som resurs i en ätstörningsbehandling. Därför anses det som mycket viktigt att föräldrar och andra närstående involveras i en ätstörningsbehandling. Särskilt viktig är detta för unga patienter, eller patienter som av andra anledningar behöver mycket stöd. Anhörigstöd kan innebära att involveras i patientens behandling i familjesamtal, att få ta del av psykopedagogik i behandlingssamtal eller anhöriggrupper, eller att i andra sammanhang få råd, ställa frågor eller uttrycka sin oro.

På Anorexi-bulimimottagningen och på anorexi slutenvård och dagvård arbetar vi med anhörigstöd som en integrerad del i alla behandlingar. Se även rubrikerna familjebehandling vid ätstörningar, anhöriggrupper vid ätstörning och introduktionsgrupp inför ätstörningsbehandling.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Anhörigstöd vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Anhörigstöd vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri