Antisocial personlighetsstörning

Kallas också Dyssocial, psykopati

Senast ändrad 2015-12-09 av Klas Attrell Överläkare

Antisocial personlighetsstörning är en psykiatrisk diagnos som beskriver en person med bristande förmåga till det sociala ansvarstagande som samhället efterfrågar. Antisociala individer uppvisar ett mönster med upprepade kränkningar och bristande respekt gentemot andra människors rättigheter. Dessa personer kan utmärka sig med ett beteende som kan innehålla aggressivitet, impulsivitet och hänsynslöshet. Det kan finnas en dragning till riskfyllda aktiviteter där man utsätter sig själv och andra för fara. Individer med en antisocial personlighetsstörning kan ofta vara impulsiva och oberäkneliga, beslut kan snabbt tas utan att man oroar sig för konsekvenserna av sitt beteende. Omgivningen kan uppfatta antisociala personer som lättkränkta och aggressiva, de har genomgående svårt för att anpassa sig efter regler och sociala normer. Dessa individer kan ha svårt för att etablera sig på arbetsmarknaden, ofta på grund av ansvarslösheten och oförmåga att följa uppsatta åtaganden eller regler. Antisociala personer visar sällan ånger för de konsekvenser som deras agerande har skapat. Det förekommer att dessa personer anser att det har rätt att hantera andra personer illa.

Diagnosen antisocial personlighetsstörning är vanligare bland män. Diagnosen är ofta förknippad med andra självdestruktiva beteenden så som kriminalitet och missbruk. Personer med diagnosen har ofta en högre risk för självmord eller förtidig död på grund av t ex olycksfall eller våld.

Så ställs diagnosen

Läkare och/eller psykolog kan genomföra intervjuer och personlighetsbedömningar som kan resultera i diagnosen antisocial personlighetsstörning. En personlighetsbedömning innefattar samtal/intervju, vid behov kan en psykolog genomföra olika personlighetstest för att få en uppfattning av vilka personlighetsdrag som är mest dominerande. Vid diagnostisering tar man även hänsyn till hur symtomen påverkar personens funktion i vardagen.

För att få diagnosen antisocial personlighetsstörning skall personen i fråga vara över 18 år gammal. Dessutom skall det finnas belägg för att diagnosen uppförandestörning var uppfylld innan 15 års ålder. Uppförandestörning är en diagnos som beskriver ett beteende som bland annat kan innefatta lögner, slagsmål, stölder och vandalism.

Om det antisociala beteendet endast observeras hos en person under manisk episod eller vid en schizofren störning är det inte en tillräcklig grund för att få diagnosen antisocial personlighetsstörning. 

 

Behandlingsalternativ

Individer med antisocial personlighetsstörning söker sällan vård för att få hjälp med att ändra den antisociala livsstilen. Däremot söker dessa personer vård för andra problem som de vill ha hjälp med, t ex missbruk, depression eller ångest.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Antisocial personlighetsstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.