Behandling i slutenvård vid ätstörning

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog

Det är när man har en allvarlig ätstörning och andra tillgängliga behandlingsinsatser bedömts vara otillräckliga, att det kan bli aktuellt med slutenvård. Ibland kan ätstörningen vara av en sådan allvarlighetsgrad att man behöver vård dygnet runt eftersom det annars är fara för personens liv och hälsa. Ofta handlar det om att det är alltför svårt att bryta ätstörningsbeteendet om man inte får mer stöd och hjälp. Då kan det vara nödvändigt med en begränsad tid i heldygnsvård för att komma på rätt väg.

En vanlig målsättning när man kommer till behandling i heldygnsvård är att på ett strukturerat sätt få hjälp att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Aktuella målsättningar kan vara:

Uppnå normal kroppsvikt och regelbundet ätande
Avstå från kompensation i form av t.ex. fysisk aktivitet eller kräkning
Få hjälp med ångesthantering, samt att identifiera och hantera känslor.
Arbeta med attityder till mat och livsmedel, viktfobi och kroppsuppfattning 
Ökad sjukdomsinsikt och självkännedom och motivation till att bli frisk
Få hjälp att träna på socialt problematiska situationer
Vid hemträning tillämpa kunskap och erfarenheter från avdelningen
 

Man kommer inte till behandling i slutenvård för att bli helt frisk, men för att starta en process mot tillfrisknande som sedan fortsätter i dagvård eller öppenvård.

Anorexi-bulimi slutenvårdsavdelning behandlar patienter från 16 till 25 år. För närmare beskrivning se mottagningens hemsida ” Anorexi-bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet”.

 Patienter under 16 år kan erbjudas slutenvårdsbehandling vid BUP’s korttidsavdelning Slottis

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Behandling i slutenvård vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Behandling i slutenvård vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri