Behandling i slutenvård vid ätstörning

Senast ändrad 2017-02-01 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Det är när man har en allvarlig ätstörning och andra tillgängliga behandlingsinsatser bedömts vara otillräckliga, att det kan bli aktuellt med slutenvård. Ibland kan ätstörningen vara av en sådan allvarlighetsgrad att man behöver vård dygnet runt eftersom det annars är fara för personens liv och hälsa. Ofta handlar det om att det är alltför svårt att bryta ätstörningsbeteendet om man inte får mer stöd och hjälp. Då kan det vara nödvändigt med en begränsad tid i heldygnsvård för att komma på rätt väg.

En vanlig målsättning när man kommer till behandling i heldygnsvård är att på ett strukturerat sätt få hjälp att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Aktuella målsättningar kan vara:

Uppnå normal kroppsvikt och regelbundet ätande
Avstå från kompensation i form av t.ex. fysisk aktivitet eller kräkning
Få hjälp med ångesthantering, samt att identifiera och hantera känslor.
Arbeta med attityder till mat och livsmedel, viktfobi och kroppsuppfattning 
Ökad sjukdomsinsikt och självkännedom och motivation till att bli frisk
Få hjälp att träna på socialt problematiska situationer
Vid hemträning tillämpa kunskap och erfarenheter från avdelningen 

Man kommer inte till behandling i slutenvård för att bli helt frisk, men för att starta en process mot tillfrisknande som sedan fortsätter i dagvård eller öppenvård.

Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning vid Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus har åtta platser för heldygnsvård, för patienter 16-25 år. Hit kommer du oftast med remiss från en ätstörningsmottagning i Göteborg eller övriga Västra Götalandsregionen.

Innan en vistelse hos oss kallas du till ett första bedömningsbesök där du också får information om vården och en rundtur i lokalerna. Innan inskrivning får du komma till ett förberedande samtal (hos din behandlare) där vi kan svara på frågor och ge mer information, och även lära känna dig bättre. Din vistelse hos oss inleds med ett inskrivningssamtal den dagen du kommer.

Behandlingen i slutenvården innehåller bland annat måltidsstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi och uppföljning av läkare.

Under behandlingen på slutenvårdsavdelningen arbetar du dig stegvis genom olika faser, där du inledningsvis erbjuds mycket stöd och sedan successivt tar ökande eget ansvar.

Vårdtiden på enheten är ofta omkring 12 veckor, men vårdtidens längd och utformning planeras och utvärderas individuellt. Under behandlingen har du hemträningar i ökande omfattning under helgerna, för att överföra det du lärt till din egen hemsituation.

Efter avslutad behandling i slutenvården återgår du till fortsatt kontakt med din behandlare, eventuellt med förstärkning i form av dagvård, vid den behandlingsenhet du kommer ifrån. Vi eftersträvar under hela processen ett nära samarbete med din mottagning, för att säkra en god planering av din vård.

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Behandling i slutenvård vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Behandling i slutenvård vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri