Bipolär sjukdom

Kallas också Manodepressiv sjukdom

Senast ändrad 2015-09-22 av Johan Stålberg Verksamhetsutvecklare

Bipolär sjukdom är ett samlingsnamn för en grupp av tillstånd som kännetecknas av kraftiga förändringar i stämningsläge och energinivå. Detta innebär ofta ett lidande och en funktionsnedsättning för individen samt en oro och påfrestning för närstående. Stämningslägesförskjutningarna kan variera i svårighetsgrad, varaktighet samt hur ofta de kommer.

Bipolär sjukdom är en av de tidigast beskrivna sjukdomarna. Det finns historiska dokument som är 2000 år gamla där sjukdomen beskrivs på ungefär samma sätt som i dag. Redan på den tiden bedömdes att symtomen var uttryck för ett medicinskt tillstånd och man hade en teori om att det handlade om en ”obalans i hjärnan”.

Sjukdomen räknas i dag till en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och den drabbar 1-3 % av befolkningen beroende på vilken definition som används. Första insjuknandet inträffar ofta mellan pubertet och 35 års-åldern, men debut kan förekomma i alla åldrar. Det har visat sig att ärftliga faktorer är en viktig orsak till att vissa personer insjuknar i bipolär sjukdom. Även miljöfaktorer har betydelse men inte i samma utsträckning som det genetiska arvet. WHO uppskattar att bipolär sjukdom är den sjätte vanligaste orsaken till funktionshinder för personer mellan 18 och 44 år.

Bipolär sjukdom delas vanligen in i tre stora undergrupper:

Bipolär sjukdom typ I där svängningarna i stämningsläge är mycket påtagliga och innebär återkommande skov i mani eller depression. Manierna präglas ofta av ett minskat sömnbehov, ett kraftigt förhöjt stämningsläge och en ökad aktivitetsnivå. Symtom i form av irritabilitet och ett allmänt ökat risktagande kan också förekomma. I svårare fall leder tillståndet till en bristande verklighetsuppfattning och ibland psykotiska symtom. Sjukdomsbilden kan sammantaget leda till stora svårigheter i relationer, ekonomi och yrkesliv och i de flesta fall krävs inläggning på sjukhus för att behandla tillståndet. 

Depressionerna kännetecknas av ett kraftigt sänkt stämningsläge, låg energinivå, ångest, initiativlöshet, tendens till isolering från omgivningen samt, vid uttalade besvär, bristande verklighetsuppfattning med tankar och föreställningar som färgas av stämningsläget. I vissa fall blir depressionen så djup att livslusten avtar och symtom i form av självmordstankar tillkommer. Denna typ av svår depression kräver akut behandling på sjukhus.  

Bipolär sjukdom typ II där sjukdomsbilden domineras av återkommande depressioner samt kortare och mildare former av förhöjt stämningsläge, så kallade hypomanier. Manier förekommer inte vid detta tillstånd. Det är vanligt att bipolär sjukdom typ II först uppfattas som återkommande depressioner och behandlas på sedvanligt vis med antidepressiva läkemedel, dessvärre ofta utan fullgod effekt. Det är inte ovanligt att det dröjer flera år innan rätt diagnos ställs och lämplig behandling kan påbörjas. 

 Vid bipolär sjukdom typ I och typ II kan sjukdomsskoven återkomma olika ofta. Om man har fyra eller fler perioder med depression, hypomani eller mani per år brukar man tala om rapid cycling.

Bipolär sjukdom UNS (utan närmare specifikation) är ett samlingsnamn för de bipolära tillstånd som inte uppfyller de diagnostiska kriterierna för bipolär sjukdom typ I eller typ II. I denna grupp inkluderas bland annat tillstånd med mycket snabbt svängande stämningsläge och tillstånd med periodvis uppvarvning under pågående antidepressiv behandling. Det finns även fler varianter av stämningslägesväxlingar som ingår i denna grupp. Dessa tillstånd kan innebära stora utmaningar för individen och det är viktigt att hitta en fungerande stämningsstabiliserande behandling även i dessa fall.

Så ställs diagnosen

Utredning av bipolär sjukdom görs inom specialistpsykiatrin. Remiss dit kan skickas från primärvården och i vissa fall kan patienten skicka en så kallad egenremiss och själv beskriva sina symtom och önskemål om bedömning.  I vissa fall ställs remissen direkt till Bipolärmottagningen, en mottagning som är specialiserad på utredning och behandling av dessa sjukdomar och vissa fall behandlas remissen först inom allmänpsykiatrin. I det sistnämnda fallet kommer remissen vidarebefordras till Bipolärmottagningen om det framkommer information som väcker misstanke om att det rör sig om bipolär sjukdom typ I eller II. Patienter med diagnosen bipolär sjukdom UNS kommer ha fortsatt kontakt inom allmänpsykiatrin.

I vissa fall är diagnosen mycket tydlig och i andra fall krävs en mer ingående utredning. Alla utredningar omfattar minst två besök hos en specialistsjuksköterska då man går igenom ett genomarbetat och standardiserat utredningsprotokoll. I utredningen ingår också ett läkarbesök och ett sammanfattande möte när bedömningen är klar. Bedömningen baseras på den information som patienten delger och på eventuella undersökningsresultat. Kriterier som främst beaktas är symtomens typ, varaktighet, omfattning och frekvens. Diagnostiska bedömningar baseras på den information som vid tillfället finns tillgänglig och om ny information tillkommer kan diagnoser ändras.

I de fall man finner underlag för bipolär sjukdom typ I eller typ II kommer patienten erbjudas fortsatt uppföljning på Bipolärmottagningen.  

Behandlingsalternativ

Bipolär sjukdom är en kronisk, återkommande sjukdom där varje sjukdomsskov - i varierande grad - innebär ett lidande och en påverkad funktionsnivå hos patienten. Det långsiktiga huvudmålet med alla behandlingsinsatser är att förebygga nya sjukdomsskov. Läkemedelsbehandling utgör grunden i behandlingen och kan oftast effektivt minska antalet skov. Den vanligaste orsaken till återfall i skov är uppehåll i läkemedelsbehandlingen. Utöver läkemedelsbehandlingen av bipolär sjukdom finns det mycket som talar för att andra behandlingsinsatser såsom patient- och anhörigutbildning samt psykologisk behandling också kan vara av stort värde och minska risken för återfall. Vid behov genomlyses psykosociala faktorer i syfte att stabilisera individens livssituation och ibland är samarbete med socialtjänst och andra myndigheter nödvändigt.

Den medicinska behandlingen av bipolär sjukdom utgörs av stämningsstabiliserande läkemedel såsom litium och antiepileptika samt behandling med moderna typer av antipsykotiska läkemedel som också visat sig ha en god stämningsstabiliserande effekt. Det är vanligt med kombinationsbehandling, det vill säga användning av mer än ett stämningsstabiliserande läkemedel samtidigt, inte minst under akuta faser av sjukdomen. Inte sällan används samma läkemedel vid akut behandling som vid underhållsbehandling men med anpassad dosering.

Det tar ibland tid att hitta en optimal behandling, men i de flesta fall kan man nå ett önskat behandlingsresultat. Målet är alltid att hitta ett fungerande behandlingsupplägg, grundat på evidens och beprövad erfarenhet. Utan behandling återinsjuknar en majoritet av patienter med bipolär sjukdom i nya skov. Med adekvat behandling kan en stor andel av patienterna bli symtomfria och återfall i sjukdom kan ofta undvikas.

En annan viktig aspekt av behandlingen av bipolär sjukdom är arbetet med de förebyggande insatser som inte är direkt kopplade till medicinering. I detta sammanhang har patient- och anhörigutbildningen en central roll med fokus bland annat på att sprida kunskap om sjukdomen, ge information om tidiga tecken på återinsjuknande, erbjuda information och rådgivning kring hur livsstilsfaktorer kan påverkar sjukdomen och upprätta handlingsplaner för akuta situationer. 

Man kan även arbeta förebyggande genom att erbjuda psykoterapeutiska insatser i lugna skeden av sjukdomen. Dessa initieras efter en individuell bedömning, ofta med syfte att kunna arbeta fördjupat kring olika frågor som handlar om sjukdomen och behandlingen. De områden som ofta berörs handlar om acceptans av sjukdomen, förhållningssätt till tidigare sjukdomsskov, förmåga att hantera frustration kopplad till läkemedelsbehandling samt svårigheter att skilja normala växlingar i stämningsläget från de kopplade till sjukdomen. Ibland kan man även behöva arbeta familjeorienterat för att skapa så stabila förutsättningar runt individen som möjligt.

Vid bipolär sjukdom kan det också förekomma psykiatrisk samsjuklighet vilket innebär att flera olika problem kan förekomma samtidigt hos samma patient. Detta kan ge upphov till behov av insatser som fokuserar på samsjukligheten. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bipolär sjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.