Cellgiftsbehandling

Kallas också Cytostatikabehandling

Senast ändrad 2016-06-20 av Susanne Ahlstedt Karlsson Sjuksköterska, medicin/kirurgi

Behandling med cellgifter är huvudalternativet vid blodcancer. Dessa tumörformer är från början oftast spridda i blod, benmärg och lymfkörtelsystem. Cellgifter finns av olika typer och kombineras ofta till en kur, där namnet kommer av de ingående läkemedlen. Anledningen till att ge olika sorters cellgift är att angripa tumörcellerna på flera sätt samt att minska biverkningarna för patienten. Cellgifter kan ges både som tabletter och intravenöst, och kombineras ofta med antikroppar eller andra läkemedel. Ett cellgiftsdropp kan ta kortare eller längre tid beroende på vilken kur som är aktuell. Cellgiftskurer ges oftast i upprepade kurer med intervall från en till 4-6 veckor. För biverkningar, komplikationer och risker, se "Läkemedelsbehandling av blodcancer".

Cytostatikabehandling som tilläggsbehandling vid bröstcancer
Cytostatika används både för att förebygga sjukdom och/eller att behandla sjukdom som spridit sig i kroppen. I vissa fall är tumören så stor eller växer på ett sådant sätt att den inte genast går att operera bort ibland vill man minska tumören med cytostatika så att bröstbevarande kirurgi kan utföras.

En kombination av flera cytostatika är vanligast, då eventuell kvarvarande cancerceller utplånas lättare om de angrips på flera olika sätt samtidigt. Behandlingarna ges i dropp som går in genom en ven i armen eller en central infart. Tiden det tar är beroende på vilken kombination som just du får.

Biverkningar är beroende på vilken/vilka typ/er utav cytostatikapreparat just du får. Inför start av din behandling får du utförlig information muntligen och skriftligen om just de biverkningar som gäller för dig. En biverkan av cytostatikabehandling som kan vara besvärlig är att stresståligheten och koncentrationsförmågan kan bli nedsatt under lång tid.

Herceptin – Antikroppsbehandling
HER2positiv bröstcancer innebär att cancercellerna har ovanligt många HER2-receptorer på cellytan vilket gör att deras tillväxt stimuleras. Antikroppen Trastuzumab (Herceptin) är en behandling som hämmar tillväxten av HER2-postiva bröstcancerceller och kan då användas. Antikroppsbehandlingen påverkar endast de cancerceller som har en ökad mängd av HER2-recptorer. Den påverkar inte kroppens friska celler. Behandlingen ges som dropp eller injektion och pågår under ca ett år var tredje vecka. Är denna behandling aktuell får du utförlig information inför start.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Cellgiftsbehandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Cellgiftsbehandling ingår i tema Tema hematologi