Crohns sjukdom

Kallas också Morbus Crohn

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom och ulcerös kolit. De behandlas och följs i första hand av medicinläkare, så kallade gastroenterologer. Dessa sjukdomar hör till gruppen autoimmuna sjukdomar, det vill säga immunförsvaret ger sig på den egna kroppen och skapar inflammation och vävnadsskada.

Crohns sjukdom yttrar sig vanligtvis som buksmärtor, ofta efter födointag vilket leder till viktnedgång då mat undvikes.

Behandlingsalternativ

Medicinsk behandling syftar till att dämpa inflammationen och på så sätt hindra vävnadsskada. Under sjukdomens förlopp kan det bli aktuellt med operation av olika slag. Antingen på grund utav att mediciner inte hjälper för att dämpa inflammationen eller då inflammationen lett till komplikationer såsom förträngningar på tarmen eller fistlar (falska gångar mellan tarm och tarm, tarm och hud eller tarm och andra organ).

I första hand är behandlingen medicinsk med olika typer av läkemedel som dämpar immunförsvaret.
De kirurgiska behandlingarna som kan vara aktuella är:

  • Kolektomi (borttagande av tjocktarmen)
  • Olika typer av rekonstruktion av tarmen efter kolektomi såsom bäckenreservoar, ileorektalanastomos (IRA) och kontinent ileostomi (Kock’s reservoar). På kolorektalenheten, Östra har vi stor erfarenhet av Kock’s reservoarer och är en av få kliniker i landet som utför denna typ av operation.
  • Strikturplastik/ tarmresektion (operation för att vidga eller ta bort del av tarmen)

Kolektomi görs akut eller halvakut om inflammationen är kraftig och inte gått att få stopp på med mediciner. Den görs också planerat om förstadier till cancer, eller cancerceller hittas vid koloskopikontroller. Dessa kontroller ska göras vart annat år om sjukdomen engagerar tjocktarmen och du haft sjukdomen i 7 år.

Strikturoplastik eller tarmresektion görs då inflammationen lett till ärrbildning som givit förträngningar på tarmen. Dessa förträngningar sitter vanligen på tunntarmen. Tarmresektion görs också om det bildats en fistel mellan tarm-tarm, tarm-hud eller tarm-urinblåsa/slida. De olika typerna av rekonstruktionerna av tarm är aktuella när tjocktarmen opererats bort.

När det gäller vilken typ av kirurgi som kan vara aktuell för just dig beror det på många olika faktorer. Vilka besvär du har, hur din sjukdomsutbredning ser ut, om du tidigare genomgått någon typ av kirurgi samt hur ändtarmens slutmuskel fungerar. Ditt fall brukar tas upp i en teamkonferens där både gastroenterolog och kirurg deltar. Givetvis är även dina önskemål och synpunkter viktiga.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Crohns sjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Crohns sjukdom ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar