Endokardit

Kallas också Inflammation i hjärtats innerhinna

Senast ändrad 2015-09-18 av Johanna Petersson Viir Verksamhetsutvecklar

Vad är endokardit?

Endokardit är en infektion på hjärtats insida på någon av hjärklaffarna och brukar på svenska kallas för hjärtklaffsinfektion. Bakterier som kommit ut i blodet har slagit sig ned på en hjärtklaff och bildat pålagringar där, så kallade vegetationer. Hjärtklaffarna fungerar normalt som ventiler i hjärtat. Deras funktion kan skadas av bakterierna och ett läckage i hjärtklaffen kan uppstå. Detta läckage hörs som ett blåsljud när man lyssnar på hjärtat med stetoskop.

 

Varifrån kommer bakterierna?

Vanligast är att det rör sig om normala hudbakterier, så kallade stafylokocker, som kommit in i blodomloppet via ett sår eller till exempel en liten böld. Näst vanligast är munhåle-streptokocker, som tagit sig in via tandkött eller tandfickor. Det är alltså individens egna bakterier som sprider sig och orsakar en allmän blodförgiftning och en endokardit - någon smitta mellan olika personer förekommer inte vid endokardit.

 

Vilka är symptomen?

Feber är det vanligaste och viktigaste symptomet. Febern kan vara hög eller låg och den fortsätter tills antibiotikabehandling börjar ha effekt. Andra vanliga symptom är trötthet, värk i kroppen och andfåddhet. Bakteriepålagringarna kan också lossna från hjärtklaffarna och fastna i andra organ och ge symptom/besvär därifrån. Besvären kan variera mycket mellan olika patienter och det kan ta lång tid innan man kommer fram till rätt diagnos.

 

Var sitter infektionen?

 

Se bild på hjärtats insida

 

Vanligast är att infektionen sitter på någon av de vänstersidiga hjärtklaffarna (aortaklaffen eller mitralisklaffen. Be gärna Din läkare rita in vilken hjärtklaff som är drabbad i ditt fall.

 

Vem får endokardit?

Personer i alla åldrar kan drabbas av endokardit men sjukdomen är vanligare ju äldre man blir. Cirka 600 personer insjuknar i Sverige varje år. Ökad risk har personer som tidigare haft endokardit, är hjärt-klaffsopererade eller har haft klaffel/blåsljud på hjärtat. Den som själv injicerar narkotika har ökad risk att få endokardit. 

Vanligast är att infektionen sitter på någon av de vänstersidiga hjärtklaffarna (aortaklaffen eller mitralisklaffen. Be gärna Din läkare rita in vilken hjärtklaff som är drabbad i ditt fall. Vanligast är att infektionen sitter på någon av de vänstersidiga hjärtklaffarna (aortaklaffen eller mitralisklaffen. Be gärna Din läkare rita in vilken hjärtklaff som är drabbad i ditt fall.

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs med hjälp av:    

1. Feber                                                                                                                                                                                          

2. Andra allmänsymptom, till exempel trötthet, andfåddhet                                                                                                                                                                                       

3. Blåsljud på hjärtat        

4. Bakterier påvisas med odling av blod                                                                 

5. Vegetationer påvisas med ultraljud av hjärtat

 

Hur går blododlingen till?

Vid varje blododlingstillfälle tas två-tre blodprov via separata stick. Bakterierna växer sedan till i dessa blododlingsflaskor och kan närmare undersökas på laboratoriet. Blododlingarna är mycket viktiga eftersom de visar vilken bakterie det rör sig om och vilka antibiotika, till exempel penicillin, som hjälper för just Dig. Om febern kvarstår trots behandling eller om något annat tyder på komplikationer behöver blododlingarna upprepas under vårdtiden.

 

Ultraljudsundersökningen

Med hjälp av ultraljud kan man se hjärtat på en bildskärm och bakteriepålagringar på hjärtklaffarna kan synas. Man kan även se om hjärtklaffarna tagit skada så att läckage uppstått.Ultraljudsundersökningen görs oftast inifrån matstrupen, så kallad TEE, för att få tydligare bilder, eftersom man kommer närmare hjärtat på detta sätt. Ibland räcker det att göra en undersökning utifrån bröstkorgen.

Behandlingsalternativ

Hur behandlas endokardit?

Endokardit behandlas med antibiotika, oftast i form av penicillin. Stora doser måste ges; därför räcker det inte med tabletter utan antibiotika ges i injektion (spruta eller dropp). Hjärtats insida är svåråtkomlig för antibiotika och behandlingen måste därför pågå länge, oftast fyra veckor. De flesta patienter får två sorters antibiotika under den första behandlingsveckan och ofta behöver man byta antibiotikasort efter en tid.

Febernedsättande medicin ges oftast inte eftersom feber i sig inte är farligt och det är viktigt att kunna följa temperaturen för att utvärdera effekten av behandlingen.

Ibland ges vattendrivande medicin eller andra hjärtmediciner för att underlätta hjärtats arbete.

Om skadan på hjärtklaffarna är omfattande eller enbart antibiotikabehandling ej visar sig tillräcklig,  rekommenderas  hjärtoperation. Cirka 1/3 av patienterna med endokardit behöver opereras under endokarditbehandlingen eller strax efteråt.

 

Vad händer under vårdtiden på sjukhus?

I början tas en hel del olika blodprover, bland annat för att bedöma svårighetsgraden av infektionen. Då mäts också puls och blodtryck vilket vi fortsätter med regelbundet under sjukhusvistelsen. Blodtrycket kan bland annat påverkas av klaffskadan. Temperaturen mäts minst två gånger dagligen under hela vårdtiden. Vikten mäts regelbundet för att bedöma om hjärtat orkar pumpa undan vätska ur kroppen. Blodprover såsom sänka med mera kontrolleras minst en gång per vecka.

Under sjukhusvistelsen får du också träffa en kardiolog, dvs en hjärtläkare och besöka tandläkaren. Hjärtläkaren hjälper oss att bedöma om speciella hjärtmediciner behöver ges.

Eftersom de bakterier som orsakar endokardit ofta kommer in via tandkött eller tandfickor ingår en tandläkarundersökning under vårdtiden. Detta är dels för att hitta infektionskällor men också för att förebygga senare nya endokarditer.

Besök av anhöriga under vårdtiden går bra men det är inte lämpligt att personer som nyligen insjuknat i förkylning eller liknande besöker dig. Fråga om du undrar!

Att drabbas av endokardit väcker ibland oro och ångest, eller andra funderingar. Det finns möjlighet till samtal med kurator eller diakon om du önskar det.

 

Vad händer efteråt? 

Kondition/återgång till arbete

Sjukskrivningstiden är mycket individuell men cirka en månad är vanligt. För dem som hjärtopererats i anslutning till sin endokardit blir sjukskrivningstiden två månader efter operationen om man har ett lätt arbete och tre månader vid tunga arbetsuppgifter. Ofta rekommenderas arbete på halvtid en eller två veckor i början.

En lätt trötthet/andfåddhet kan förekomma efter en genomgången endokardit men de allra flesta kan återuppta alla aktiviteter som man hade före insjuknandet. Man ökar inte risken för en ny endokardit genom att vara aktiv.

Det vanligaste är alltså att man blir helt återställd efter genomgången sjukdom.

Liksom vid andra fall av allmän blodförgiftning är det ganska vanligt att man får en period av tillfälligt håravfall några månader efter tillfrisknandet.

 

Kontroll infektionsläkare

Efter utskrivningen från sjukhuset får du ett återbesök till en infektionsspecialist. Då har du möjlighet att få svar på ytterligare frågor om din sjukdom.

 

Kontroll hjärtläkare

Efter ett eller kanske två besök på Infektionsmottagningen får du besked om ytterligare kontroller behövs hos hjärtläkare eller om du skall kontrolleras av din husläkare i fortsättningen.

 

Om du misstänker återfall

Den som haft endokardit har ökad risk att insjukna i samma sjukdom igen. Det är därför viktigt att du söker läkare, helst på Infektionsklinik, om du insjuknar med liknande symptom igen, framför allt feber.

Det är viktigt att blodprover, framför allt blododling, tas innan antibiotika påbörjas. Berätta alltid att du haft endokardit vid läkarbesök i framtiden.

 

Har du några frågor angående din endokardit är du alltid välkommen tillbaka till Infektionskliniken med dessa!

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Endokardit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Endokardit ingår i tema Tema infektion