Familjeintervention vid psykossjukdom

Målen för familjebehandlingen är att sänka ångestnivån i familjen, öka kunskapen om sjukdomen och därmed tryggheten och undervisa om hur man rent praktiskt ska agera när det gäller symtom. På detta sätt avser man att minska stressen för den sjuke personen och övriga familjemedlemmar. Framför allt när det gäller känslomässigt laddad kommunikation.

Det finns olika modeller för familjeintervention. De huvudsakliga komponenterna i familjeinterventionsprogrammen utgörs av olika former av information om diagnos, prognos, etiologi, medicineringens betydelse, behovet av att reducera stress både i familjen och i andra sammanhang, stöd från vården till både personen och anhöriga, stöd från anhöriga till personen och stöd mellan familjer i samma situation samt träning i stressreduktion, tidig intervention, problemlösning och träning i kommunikation.

De gemensamma kännetecknen på de komponenter som visat sig effektiva är att de fokuserar på att:

• skapa en positiv allians med anhöriga
• minska negativa aspekter i familjeklimat (fientlighet, kritik och överengagemang)
• öka kunskaper om sjukdom, behandling, återfall och familjens roll
• öka familjens kapacitet för problemlösning och krishantering
• skapa rimliga förväntningar på den sjuke familjemedlemmen
• skapa ett system med ändamålsenliga gränser i familjen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Familjeintervention vid psykossjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Familjeintervention vid psykossjukdom ingår i tema Tema psykiatri