Föräldrastöd när ett barn avlidit

Senast ändrad 2016-04-21 av Christin Oskarsson Norlén Kurator

Att förlora ett barn oavsett ålder är bland det svåraste en familj kan vara med om. På barnsjukhuset kan man få kontakt med en kurator för att få hjälp i krisen och sorgen.

Kuratorn utgår ifrån sk modernt krisstöd som innebär att främja familjens naturliga möjlighet till återhämtning. Fokus i kontakten ligger på familjens unika behov av praktiskt- och psykologiskt stöd samt uppföljning. Samtalen kan handla om att försöka förstå vad man har varit med om och hur man kan anpassa sig till en förändrad livssituation.

Kurator samarbetar ofta med annan vårdpersonal, psykolog och sjukhuskyrkan. Kurator kan även vara en koordinator beträffande återbesök till andra berörda professioner.

Så går det till

Kurator informerar och ger råd i följande frågor:

  • Sjukskrivning och återgång till arbete. Praxis är att läkare på barnsjukhuset sjukskriver föräldrarna en månad, kan gälla även bonusföräldrar. Föräldrarna bör därefter ha en egen läkarkontakt på vårdcentral för bedömning om eventuell fortsatt sjukskrivning.
  • Tillfällig föräldrapenning. Förälder kan ta ut 10 TFP-dagar per förälder inom 90 dagar från det att barnet avlidit.
  • Föräldrapenning i anslutning till förlossning där barn avlider. Modern kan ta ut FP fram till dag 29 efter förlossningen.
  • Vårdbidrag efter dödsfall. Förälder som haft ¾ eller helt vårdbidrag får behålla ½ vårdbidrag i högst 8 månader, dock längst till och med den månad då vårdbidraget annars skulle ha upphört. 
  • Kommunens olycksfallsförsäkring
  • I förekommande fall: frågor kring namn, faderskap och gemensam vårdnad, hemtransport ochbegravning om detta inte har förmedlats av sjukhuskyrkan.

 

Behandlingskontakt på Kuratorsenheten barn

Vid en längre behandlingskontakt på Kuratorsenheten ses föräldrarna som patienter på barnsjukhuset och samtalen journalförs i respektive förälders journal. Föräldrarna betalar patientavgift enligt Avgiftshandboken.

I vissa fall remitteras föräldrar boende inom Göteborgsregionen till vårdcentral eller annan behandlingskontakt. Föräldrar utanför Göteborgsregionen informeras om möjlighet till behandlingskontakt närmare hemmet och kurator erbjuder förmedling av sådan kontakt. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Föräldrastöd när ett barn avlidit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.