Förmaksflimmer

Senast ändrad 2015-09-18 av Pernilla Lyckner Ledning, hälso- och sjukvård

 

Förmaksflimmer, ibland kallat hjärtflimmer är en folksjukdom och den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning. Bara i Västra Götalandsregionen har cirka 30 000 invånare förmaksflimmer, vilket motsvarar 3 % av den vuxna befolkningen. Varje år sker ett nyinsjuknande hos 3000 personer. Förekomsten av förmaksflimmer ökar med stigande ålder. Förmaksflimmer kan innebära en risk för att drabbas av stroke.  Har du ytterligare riskfaktorer, till exempel högt blodtryck ökar risken att drabbats ytterligare. Om du som patient har bedömts ha en ökad risk för att drabbas av stroke bör du behandlas med blodförtunnande läkemedel, tex. Waran, Elequis, Pradaxa eller Xarelto.

Den vanligaste rytmrubbningen i samband med hjärtkirurgi är en form av oregelbunden puls, förmaksflimmer. Ungefär var fjärde till var tredje patient drabbas. Pulsen blir ofta snabb och det kan upplevas som obehagligt.

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs genom att ett EKG tas.

Behandlingsalternativ

Då Din läkare ställt diagnosen Förmaksflimmer, via ett EKG, och frågeställningen är elkonvertering, skall du sättas in på blodtunnande medicinering. Vi börjar med att ta en del blodprover, man kontrollerar ämnesomsättningen, blodsocker, salthalterna i blodet, Kolesterolvärde och ett Levervärde. Dessa proverna tar vi för att få en bild av dina riskfaktorer. Vi utför också ett Ultraljud av hjärtat. Ibland får du även göra ett Arbets EKG.

Du kommer sedan på ett besök hos en specialsjuksköterska som tar EKG, Blodtryck. Först efter att du är stabil i ditt förmaksflimmer träffar du en läkare som lägger upp en plan som är baserad på alla fakta vi samlat ihop.

Tillståndet kan behandlas med läkemedel eller genom att du sövs och får en elstöt (elkonvertering) för att hjärtat ska slå om till en jämn regelbunden rytm.

Ibland väljer vi att före elkonvertering sätta in speciella läkemedel som skall hjälpa hjärtat att hålla kvar sin regelbundna rytm. Då kan du behöva läggas in med hjärtövervakning ett par dagar.

I bland kommer förmaksflimret tillbaka och elkonverteringen behöver upprepas.

Vid upprepade besvär med förmaksflimmerattacker kan  en flimmerablation, en så kallad lungvensisolering vara aktuell. Via katetetrar till hjärtat utförs behandlingen som består av en serie värmningar ringformigt runt såväl höger som vänster lungvener för att isolera de celler i hjärtat som orsakar förmaksflimret.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Förmaksflimmer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Förmaksflimmer ingår i tema Tema hjärt- och kärlsjukdomar