Forskning inom reproduktionsmedicin

Senast ändrad 2017-05-09 av Herborg Holter Barnmorska, vårdavdelning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har haft stor betydelse för att utveckla metoder och behandlingar som används vid barnlöshet. Här startade Sveriges första klinik för provrörsbefruktning (IVF) vilket resulterade i Skandinaviens första IVF-barn 1982. 

Vår vision är att vara ledande kliniskt och forskningsmässigt inom Reproduktionsmedicin i Norden.

Målsättningen med våra forskningsprojekt är att förbättra graviditetsresultaten, minska biverkningar och komplikationer samt att förenkla behandlingsrutinerna för våra patienter.

Då Reproduktionsmedicin är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset består en stor och viktig del av verksamheten i att parallellt med vår utrednings- och behandlingsverksamhet också bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Detta betyder i praktiken att man som patient vid vår enhet med största sannolikhet kommer att bli tillfrågad om att delta i något av våra pågående forskningsprojekt. Vi tycker därför att det är viktigt att poängtera vikten av att kunna bedriva denna forskning och samtidigt betona frivilligheten i deltagande i all forskning. Vårt primära fokus är alltid patientens behov av utredning och behandling.

Aktuella forskningsprojekt som ni kan bli tillfrågade om att delta i under er behandling på reproduktionsmedicin:

”IVF-patienternas upplevelse av vårdkvaliteten”

För att mäta kvinnor och mäns upplevelser av vårdkvaliteten under IVF-behandling har vi utvecklat en enkät, Kvalitet Ur Patientens Perspektiv IVF (KUPP-IVF). Enkäten används av alla IVF-klinikerna i Sverige och syftet är att kunna jämföra och förbättra vårdkvaliteten. Mätningarna genomförs samtidigt på alla IVF-kliniker i Sverige tre månader per år. Par som genomgår IVF-behandling tillfrågas om att besvara enkäten. Resultaten av mätningarna används som input till förbättringsarbete på den egna kliniken och ingår i det nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning (Q-IVF).

 

"Frys alla befruktade ägg och återför dem senare”.

Denna studie har till syfte att ta reda på om återföringen av befruktade ägg under en uppskjuten cykel ger högre graviditetsmöjlighet än om vi lägger tillbaka de befruktade äggen under den stimulerade cykeln. I undersökningen jämför vi en grupp kvinnor som får den traditionella behandlingen med återföringen av ett embryo under den stimulerade cykeln med en grupp kvinnor som får alla sina embryon nedfrusna och där återföringen skjuts upp två menstruations-blödningar. Vid båda behandlingarna kommer eventuella ytterligare befruktade ägg av god kvalitet att frysas ned för att kunna användas senare.

 

”MikroRNA studien - Analys av näringslösningen som embryon odlats i som en metod för att bedöma embryos reproduktiva potential.”

I denna studie undersöker vi om analys av vätska från den näringslösning som befruktade ägg (embryon) odlats i kan ge bättre möjlighet att välja ut det embryo som har störst chans att ge upphov till en graviditet. Vårt syfte är därmed att undersöka om nivån av vissa specifika proteiner, DNA och mikroRNA som utsöndrats av embryot överensstämmer med embryots kromosomuppsättning och med chansen att uppnå en graviditet. Par vars embryon varit frysta i 5 år och som inte önskar fler barn tillfrågas. Analysen startas i början av 2016 och beräknas pågå till slutet av 2016. Därefter påbörjas sammanställning av resultat till publikation.

 

 

 

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Forskning inom reproduktionsmedicin är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.