Forskning inom reproduktionsmedicin

Senast ändrad 2016-05-18 av Herborg Holter Barnmorska, vårdavdelning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har haft stor betydelse för att utveckla metoder och behandlingar som används vid barnlöshet. Här startade Sveriges första klinik för provrörsbefruktning (IVF) vilket resulterade i Skandinaviens första IVF-barn 1982. 

Vår vision är att vara ledande kliniskt och forskningsmässigt inom Reproduktionsmedicin i Norden.

Målsättningen med våra forskningsprojekt är att förbättra graviditetsresultaten, minska biverkningar och komplikationer samt att förenkla behandlingsrutinerna för våra patienter.

Då Reproduktionsmedicin är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset består en stor och viktig del av verksamheten i att parallellt med vår utrednings- och behandlingsverksamhet också bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Detta betyder i praktiken att man som patient vid vår enhet med största sannolikhet kommer att bli tillfrågad om att delta i något av våra pågående forskningsprojekt. Vi tycker därför att det är viktigt att poängtera vikten av att kunna bedriva denna forskning och samtidigt betona frivilligheten i deltagande i all forskning. Vårt primära fokus är alltid patientens behov av utredning och behandling.

Aktuella forskningsprojekt som ni kan bli tillfrågade om att delta i under er behandling på reproduktionsmedicin:

”IVF-patienternas upplevelse av vårdkvaliteten”

För att mäta kvinnor och mäns upplevelser av vårdkvaliteten under IVF-behandling har vi utvecklat en enkät, Kvalitet Ur Patientens Perspektiv IVF (KUPP-IVF). Enkäten används av alla IVF-klinikerna i Sverige och syftet är att kunna jämföra och förbättra vårdkvaliteten. Mätningarna genomförs samtidigt på alla IVF-kliniker i Sverige tre månader per år. Par som genomgår IVF-behandling tillfrågas om att besvara enkäten. Resultaten av mätningarna används som input till förbättringsarbete på den egna kliniken och ingår i det nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning (Q-IVF).

”Endometriebiopsi inför IVF ”

Det finns vetenskapligt stöd för att provtagning från livmoderns inre slemhinna (endometriebiopsi) som genomförs mellan dag 3 i menscykeln före embryoåterförande och dag 3 i efterföljande cykel (då embryo återförs) triggar igång en lokal sårläkningsprocess som tros vara gynnsam för implantation av ett embryo. Syftet med studien är att undersöka om man genom att ta ett vävnadsprov från endometriet kan öka chansen till graviditet. Detta kommer att göras genom att patienterna slumpmässigt fördelas i två grupper, där den ena gruppen genomgår endometriebiopsi före IVF och den andra gruppen inte gör någon förbehandling. Vi jämför sedan hur många som blir gravida i de båda grupperna, dessutom får patienten skatta sin smärtupplevelse under provtagningen. Par som genomgår IVF behandlingar tillfrågas. Denna studie är en del av en internationell studie och datainsamlingen här på Sahlgrenska pågår 2016.

 

”MikroRNA studien - Analys av näringslösningen som embryon odlats i som en metod för att bedöma embryos reproduktiva potential.”

I denna studie undersöker vi om analys av vätska från den näringslösning som befruktade ägg (embryon) odlats i kan ge bättre möjlighet att välja ut det embryo som har störst chans att ge upphov till en graviditet. Vårt syfte är därmed att undersöka om nivån av vissa specifika proteiner, DNA och mikroRNA som utsöndrats av embryot överensstämmer med embryots kromosomuppsättning och med chansen att uppnå en graviditet. Par vars embryon varit frysta i 5 år och som inte önskar fler barn tillfrågas. Analysen startas i början av 2016 och beräknas pågå till slutet av 2016. Därefter påbörjas sammanställning av resultat till publikation.

 

 

 

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Forskning inom reproduktionsmedicin är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.