Fysioterapi vid ankyloserande spondylit

Personer som fått AS diagnos erbjuds även kontakt med fysioterapeut samt patientutbildning om sjukdomen. 

Före behandlingen

För att nå bästa behandlingsresultat krävs ofta en kombination av farmakologisk och icke farmakologisk behandling. Icke farmakologisk behandling innefattar fysioterapi och strukturerad träning.

Det kan vara bra att ha kontakt med en fysioterapeut för regelbunden avstämning av sin fysiska funktion, ledrörlighet och träning. En fysioterapeut med kunskap inom reumatologi kan modifiera träningsprogrammet så att träningen anpassas till den enskildes förutsättningar och behov. Fysioterapeuten kan även hjälpa till med smärtlindring som TENS, akupunktur, värme, kyla, mobilisering av lednära strukturer, individuella instruktioner och ergonomisk rådgivning.

För personer med nydiagnostiserad sjukdom eller aktiv sjukdomsbild rekommenderas uppföljning inom specialistsjukvården.

Patienter med nydiagnostiserad sjukdom är i behov av ökad kunskap om sin sjukdom och dess eventuella progress. Kunskap om sjukdomen är en viktig förutsättning för att kunna vara aktiv i planering och genomförande av sin egen behandling och träning. På Verksamheten för fysioterapi provas nu en ny mottagning utifrån resultaten från Värdebaserad vård där patienten erbjuds en personlig fysioterapeut som coachar och stöttar under det första året från diagnos.

Patienter i ett inflammatoriskt skov riskerar nedsatt funktion i nacke, rygg, höfter, axlar och knän. Även andningsfunktion kan försämras till följd av bröstkorgsengagemang, ökad smärta och nedsatt muskelfunktion. På Verksamheten för fysioterapi erbjuds kortare behandlingsinsatser utifrån patientens specifika behov. Under ett skov i sjukdomen rekommenderas fortsatt fysisk aktivitet och träning. Fysioterapeuten hjälper till med att modifiera träningsprogrammet så att träningen anpassas till den enskildes ändrade förutsättningar och behov. För de patienter som behöver mer stöttning under denna period erbjuds även handledd träning på land och/ eller i bassäng. Till grund för all fysioterapeutisk behandling ligger alltid en klinisk undersökning och fysioterapeutisk bedömning av symtom och funktion.

För patienter med stabil sjukdomsbild rekommenderas fortsatt träning av rörlighet, styrka och kondition för att bibehålla eller vid behov öka sin fysiska prestationsförmåga. Oftast fungerar egenvård utmärkt här och de flesta patienter har kontakt med fysioterapeuter i närhälsan.

Så går det till

Träning är en viktig del av behandlingen vid AS och för att uppnå maximal effekt bör träningen utföras regelbundet, vara individanpassad och till viss del sjukdomsspecifik. Tänk på din träning som medicin. För att medicinen ska ge effekt är det viktigt med rätt dosering och att man fortsätter ta sin medicin regelbundet enligt ordination. En fysioterapeut har goda kunskaper om träning vid sjukdom och kan hjälpa till med att prova ut ett lämpligt individuellt träningsprogram utifrån funktion, behov och önskemål. Generellt gäller det att starta på en lägre nivå än den nivå man tror att man klarar av.  Detta för att undvika avbrott från träningen på grund av överansträngning. Att hitta en träningsform som känns rolig och inspirerande är också viktigt så att motivationen till fortsatt träning består.

Specifik rörelseträning för att bibehålla och eventuellt förbättra rörligheten samt för att upprätthålla en så god hållning som möjligt är viktigt. Att regelbundet kontrollera sin rörlighet gör att man tidigare upptäcker tecken på begynnande rörelseinskränkningar och är en del av egenvård vid AS.

Styrketräning kan med fördels utövas av personer med AS. Ökad styrka och muskeluthållighet av bålmuskulaturen bidrar till att hållningen består.

Konditionsträning har goda effekter på syreupptagningsförmågan och den fysiska kapaciteten vilket ger bättre ork och uthållighet. Konditionsträning är även bra för att behålla andningsfunktionen samt stärker kroppens egna smärthämmande system genom endorfinfrisättning. För att nå upp till de hälsofrämjande effekterna är det viktigt att intensiteten hålls på en tillräckligt hög nivå och över en tillräckligt lång tid. Enligt generella hälsorekommendationerna för befolkningen bör man vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan på en måttlig intensitet. Är man aktiv på en högre intensitet är rekommendationerna minst 75 minuter per vecka. Dessa rekommendationer gäller även för personer med AS. 

Efter behandlingen

Patientutbildning

God kunskap om sjukdomen är en förutsättning för att kunna vara aktiv i planering och genomförande av sin egen behandling och träning. På reumatologen har vi patientutbildningar som vänder sig till personer med AS som är inskrivna på kliniken. Utbildningen tar upp konsekvenser av sjukdomen inom områdena sjukdomslära, anatomi, ergonomi, smärta, fysisk aktivitet och träning, arbete samt förhållningssätt att hantera kronisk sjukdom. Målet med utbildningen är att deltagarna ska stärka sin förmåga att hantera sin sjukdom. Anmälan till utbildningen kan göras genom din läkare, fysioterapeut eller av annan vårdpersonal t.ex. i samband med blodprovstagning.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten kan utifrån funktionspåverkan informera och ge råd om lämpliga vardagsredskap och hjälpmedel i hemmet och på arbetsplatsen. Vid utformning och anpassning av arbetsplats hänvisas patienter till arbetsterapeut i Närhälsan eller kontakt med företagshälsovården

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Fysioterapi vid ankyloserande spondylit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.