Flimmerablation

Kallas också Lungvensisolering

Senast ändrad 2016-01-19 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid upprepade besvär med förmaksflimmerattacker kan  en flimmerablation, en så kallad lungvensisolering vara aktuell. Behandling av ditt förmaksflimmer kommer att ske på Kardiologiska laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

RF-ablation (radiofrekvens) vid förmaksflimmer är en metod i utveckling. Delar i metodiken förändras fortlöpande och resultaten förbättras.

Metoden fungerar bäst vid korta, ofta återkommande förmaksflimmer, men sämre vid mera långdragna attacker. För närvarande kan ett lyckat resultat, definierat som att man är fri från flimmer eller symtom, uppnås hos cirka 60-70 % av patienterna efter ett år, medan ytterligare 10-20 % av patienter blir väsentligt förbättrade men inte symtomfria.

Hos 20-40 % av patienterna behövs mer än ett ingrepp för att uppnå ett fullgott resultat. Resultaten på längre sikt än ett år är mer osäkra, men återfall förkommer även senare varför ingreppet för de flesta är att anse som symtomlindrande men inte botande. Ett eller några tidiga återfall i förmaksflimmer kan förekomma utan att det hindrar ett gott långtidsresultat. Sådana återfall bör behandlas aktivt med mediciner eller elkonvertering.

Denna information gäller specifikt ablation av förmaksflimmer och beskriver de vanligaste momenten. I enstaka fall sker avvikelser från rutinerna beroende på patientens anatomiska förhållanden, resultatet av signaltolkning m.m. under pågående undersökning, vilket påverkar hur vi skall fullfölja behandlingen. Om det finns tecken till andra arytmier, t.ex. förmaksfladder, så kommer vi att behandla även dessa.

 

 

Före behandlingen

Blodförtunnande medicin (Waran, Eliquis,Pradaxa eller Xarelto) skall ha varit insatt minst sex veckor före planerad behandlingsdag. Waranvärdet (PK) skall kontrolleras en gång per vecka. En vecka före ingrepp skall du kontakta vår koordinator för att meddela senaste PK-värdet som då skall vara nytaget.

Om du skulle drabbas av sjukdom, dvs. feber eller annat som kan påverka behandlingen vill vi att du omedelbart kontaktar oss. Det är mycket viktigt att du noga följer instruktionerna i brevet du får då du kallas till ingrepp.

Inskrivning sker som ett mottagningsbesök dagen eller några dagar före behandlingen. I samband med detta görs ett transesofagealt ultraljud (TEE). Undersökningen sker via matstrupen för att ge en god bedömning av hjärtats förmak. Inför denna undersökning skall du inte äta eller dricka något fyra timmar innan start.

Du kommer också att genomgå en datortomografi av hjärtat innan behandlingen. Finns det en äldre undersökning kan detta vara tillräckligt.

Du får inte äta eller dricka efter kl. 24 natten före ablationen. Om du har ätit och druckit efter detta klockslag så kommer behandlingen inte kunna utföras!

 

Så går det till

På behandlingsdagen kommer du till Kardiologens dagvårdsavdelning.

Före ingreppet får du dels lugnande som smärtlindrande medicinering. Du får en tunn plastslang i vardera armvecket för att vi ska kunna ge dig olika läkemedel direkt i blodet

Inne på behandlingsrummet hår-avkortas och steriltvättas du i båda ljumskarna. Därefter klär vi dig i sterila dukar.  Efter bedövning på stickställena i ljumskarna och handleden för läkaren in katetrar via blodkärlen. Antal katetrar kan variera, men är oftast två till tre på höger sida.

Därefter punkteras skiljeväggen mellan höger och vänster förmak och behandlingskatetrar läggs in i vänster förmak. Blodförtunnande läkemedel ges och kort därefter sövs du.

Behandlingen består av en serie värmningar ringformigt runt såväl höger som vänster lungvener. Ytterligare tilläggsablationer i vänster förmak, liksom i höger förmak, kan bli aktuella.

Hela ingreppet med förberedelser, kateterisering och behandling tar cirka 3-4 timmar.

 

 

Efter behandlingen

Efter proceduren får du komma till en uppvakningsavdelning och efter några timmar till vårdavdelningen. Du skall vara sängliggande ca 3-4 timmar efter ingreppet. Du kommer sannolikt att ha ett tryckförband någon timme i höger ljumske. En ultraljudsundersökning av hjärtat görs några timmar efter avslutat ingrepp.

 

Efter ingreppet ligger du på avdelningen i 1-2 dygn. Man brukar fortsätta behandling med rytmmediciner ytterligare 1-3 månader (även om resultatet bedöms som lyckat). För ljumskarnas skull skall du avstå från tunga lyft och fysisk träning veckan efter ingreppet men promenera går bra.

 

Uppföljning sker i regel på hemorten via inremitterande läkare. Ofta görs en ultraljuds­undersökning och ett 48-timmars bandspelar-EKG efter 3 månader. Du ska fortsätta behandling med blodtunnande medicin (Waran eller Eliquis, Pradaxa, Xarelto) under minst 3 månader. Ablationsbehandling innebär inte att man automatiskt slipper behandling med blodtunnande läkemedel, utan detta bestäms utifrån andra riskfaktorer. Vid hjärtklappningskänsla skall du kontakta din ordinarie (inremitterade) läkare och då kommer du troligen att kallas för ett vilo-EKG eller bandspelar- EKG.

 

Komplikationer och risker

Komplikationer i anslutning till ingrepp förekommer. Blåmärken på och omkring stickställen förekommer ofta. Det förekommer även hos flertalet patienter en retning på hjärtsäcken beroende på behandlingen. I regel krävs ingen särskild åtgärd annat än smärtlindring om sådant inträffar. En blodutgjutning i hjärtsäcken kan dock behöva tappas ut. Det sker i ca 1 % av alla ablationer.

I samband med behandling i vänster förmak kan proppar bildas och i värsta fall orsaka stroke. Risken för det ligger runt 0,5 %. Exempel på sällsynta biverkningar (mindre än 0,5 %) är att man kan få förträngning av lungvenerna, och att hål kan uppstå på matstrupen. Eftersom urinkateter används på grund av sövning kan urinvägsinfektion uppkomma efter ingreppet. Dödsfall förekommer, men är extremt sällsynt (mindre än 0,1 %). Om någonting oväntat inträffar efter utskrivningen, som du kopplar ihop med ingreppet, skall detta rapporteras till oss för diskussion och eventuell utredning eller åtgärd.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Flimmerablation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.