GIST i tunntarm

Senast ändrad 2016-12-07 av Jenny Ryberg Vårdadm sekreterare

Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) är en mjukdelstumör som kan utgå från hela magtarmkanalen, men ses oftast i magsäck (55%) och tunntarm (35%). I Sverige insjuknar omkring 150 personer varje år. GIST härstammar från en stamcell till Cajal’s celler som ligger insprängda mellan muskel- och nervceller i tarmväggen och som ansvarar för magtarmkanalens rörelser. Medelåldern vid diagnos är 65 år. Män och kvinnor drabbas lika ofta. Kirurgi har tidigare varit den enda möjligheten, eftersom GIST inte är känslig för cellgifts- och strålbehandling. För att bättre kunna förutspå det kliniska förloppet för en enskild GIST finns sedan 2002 ett riskindelningssystem som baserar sig på tumörstorlek och delningsförmåga. Beroende på dessa variabler delas tumörerna in i följande grupper: mycket låg-, låg-, intermediär- och hög risk för elakartat förlopp. Utbredning av GIST påvisas vanligtvis med datortomografi (CT) eller magnetröntgen (MRI), men det har visat sig att positron emissions tomografi (PET) med en radioaktivt märkt sockermolekyl, 18fluorodeoxyglukos (FDG), är en känslig metod för att tidigt utvärdera effekten av behandling med imatinib.

GIST uttrycker ett receptorprotein (antenn) kallad KIT på cellytan, som via intracellulär signalering reglerar viktiga funktioner såsom celltillväxt och programmerad celldöd. Den gen (KIT) i vår arvsmassa som kodar för detta receptorprotein har i majoriteten av GIST visat sig vara muterad, det vill säga genen innehåller ett antal fel som leder till överaktivering av KIT receptorn som i sin tur leder till ökad celldelning och minskad programmerad celldöd. Läkemedlet imatinib (Glivec®) som binder till KIT receptorn och på så vis hämmar den intracellulära signaleringen har visat sig vara effektiv vid behandling av spridd, icke-operabel GIST (=palliativ behandling), framför allt hos patienter med mutation i en specifik del (exon 11) av KIT genen. Nyttan av tilläggsbehandling med imatinib efter genomförd radikal kirurgi (= adjuvant behandling) och imatinib-behandling för att krympa en stor tumör inför kirurgi (= neoadjuvant behandling) analyseras för närvarande i flera studier.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver GIST i tunntarm är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

GIST i tunntarm ingår i tema Tema kirurgi  och  Tema mag- och tarmsjukdomar