Hjärttransplantation

Senast ändrad 2015-12-01 av Göran Dellgren Överläkare

Operation

Före behandlingen

Hjärttransplantation - den bästa behandlingen vid terminal hjärtsvikt
Den första hjärttransplantationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomfördes 1984, detta tack vare ett engagerat samarbete mellan thoraxkirurgin under ledning av professor Göran William-Olsson och ett kardiologiskt team med professor Finn Waagstein i centrum. Verksamheten är idag Sveriges största center för hjärttransplantation med totalt ca 650 utförda transplantationer fram till 2015. År 2014 utfördes 37 hjärttransplantationer i Göteborg.

Goda resultat i internationell jämförelse
De flesta patienterna är tillbaka i arbetslivet eller studier ett år efter transplantationen. Överlevnadsresultaten är i internationell jämförelse (www.ishlt.org) mycket goda med en förväntad överlevnad på ca 95% efter 1 år, 80% efter 5 år och 60% efter 10 år. En betydande del av dödligheten sker under det första året efter transplantationen och risken är på individnivå mycket olika; patienter som kräver intensivvård före transplantationen eller har andra betydande sjukdomstillstånd har en högre risk. Ett stabilt team av erfarna hjärtspecialister (kardiologer), hjärtkirurger (thoraxkirurger) och narkosläkare (thoraxanestesiologeer) har varit avgörande för de mycket goda resultaten. Kvalitetsuppföljning genom samverkan med ISHLT, Scandiatransplant (www.scandiatransplant.org) och andra organisationer är liksom forskning en viktig del av verksamheten.

Vem kan erbjudas hjärttransplantation?
Hjärttransplantation kan erbjudas patienter med svår hjärtsvikt med mycket kort beräknad överlevnad och där all annan behandling har prövats. De vanligaste orsakerna till svår hjärtsvikt är idag kranskärlssjukdom med genomgångna hjärtinfarkter, dilaterad kardiomyopati och medfödda hjärtfel. I varje enskilt fall görs en avvägning mellan risken som sjukdomen innebär kontra risktagandet vid en eventuell transplantation. Ibland är patienterna så dåliga, vilket blivit vanligare under det senaste decenniet, att de måste få en inopererad hjärtpump för att överleva fram till en hjärttransplantation. Det är tack vare att pumpar används mer frekvent idag som dödligheten på väntelistan för hjärttransplantation är lägre än någonsin (ca 5%).

Uppföljning
Efter transplantationen krävs livslång behandling med immunhämmande läkemedel för att förhindra avstötningsreaktioner. Intensiteten i denna behandling styrs efter ett protokoll, dels ifrån blodprover (koncentration av immunhämmande läkemedel) dels efter resultatet av de hjärtbiopsier som utförs med bestämda intervall under det första året. Dessa kontrollbiopsier utförs i regel på Transplantationscentrum och patienterna träffar då också hjärtspecialist på mottagningen. Mer omfattande undersökningar görs efter 6 månader och därefter som årskontroller.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hjärttransplantation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.