Humira

Kallas också Adalimumab

Senast ändrad 2016-06-07 av Sofi Ericsson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

**** OBS OBS OBS ****

Till dig som använder läkemedlet Humira:

Den 1 september 2016 kommer tillverkaren av Humira byta till en ny citratfri spruta/penna. Volymen kommer vara halverad jämfört med nuvarande vilket enligt tillverkaren betyder att risken för biverkningar ska minska. För dig som använder Humira betyder det att du from 1/9 behöver ett nytt recept från oss då det inte går att hämta ut den nya pennan på det gamla receptet. Fram till dess gäller den gamla ordinationen så det kan bli så att du får med dig två olika recept från din doktor.

Har du inte ett läkarbesök inbokat innan den 1/9-2016 så ber vi dig kontakta Reumatologen så vi kan förnya receptet med korrekt dosering.

 

Humira är ett läkemedel som hämmar TNF (tumor necrosis factor), vilket är ett cytokin (signalsubstans) som bidrar till många av symtomen vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Effekten som oftast är mycket påtaglig kommer redan efter 2-6 veckors behandling och symtom som smärta, stelhet, ledsvullnad och trötthet minskar. I första hand är medlen avsedda för patienter som haft otillräcklig effekt eller biverkningar av andra antireumatiska mediciner och har en hög sjukdomsaktivitet. Oftast kombineras TNF-hämmare med andra långtidsverkande antireumatiska mediciner.

Så går det till

Humira 40 mg ges subcutant (under huden) en gång varannan vecka.

Efter behandlingen

Blodprover och blodtryck kontrolleras regelbundet enligt särskilt schema. Det är viktigt att du följer det provtagningsschema som du har ordinerats för att vi ska upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Är proverna bra hör du inget från oss.

Effekten av behandlingen utvärderas första gången efter 3-6 månader. Om effekt uteblivit efter sex månader sätts medicinen ut.

Kontakta oss om du själv misstänker biverkning av medicinen.

Komplikationer och risker

Biverkningar

De flesta biverkningar är milda eller måttliga.

  • Muskelvärk, illamående, buksmärtor, diarré, yrsel, feber, halsont. (för tips vid illamående, se länk till höger på sidan)
  • Olika typer av blodbildspåverkan, förhöjda levervärden.
  • Injektion med Humira kan ge lokal rodnad och klåda runt injektionsstället. Detta är ofarligt och brukar vara övergående.

Det är okänt om TNF-hämmare kan öka risken för solida tumörer på lång sikt, men hittills finns inget som tyder på detta.

Graviditet och amning

Graviditet ska undvikas under behandling med TNF-hämmare. Lämpligt preventivmedel ska användas under pågående behandling och under fem månader efter sista Humira-injektionen. Humira ska inte ges under amning.

Infektion

TNF har betydelse för immunsystemet och därmed försvaret mot infektioner. Vid behandling med TNF-hämmare har man sett en ökad risk för lättare infektioner såsom förkylningar och urinvägsinfektioner och även allvarligare infektioner som tuberkulos. Det är därför viktigt att du hör av dig till oss om du får halsont eller annan infektion med feber, och du ska vid misstanke om eller under pågående infektion inte ta din Humiraspruta.

Operation

Inför planerad operation bör behandlingen vara utsatt minst 2-4 veckor och kan som regel återupptas 1-2 veckor efter operation om inga komplikationer tillstött.

Vid andra sjukvårdskontakter, tala om att du behandlas med Humira

Frågor/kontakt

Denna behandling ordineras på reumatologens samtliga enheter

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Humira är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.