IMR - Illness management and recovery

Senast ändrad 2015-09-18 av Susanna Kovacic Verksamhetsassistent

IMR-modellen syftar till att lära personer att hantera sin sjukdom. Modellen utgår från personens egna mål. Den innehåller flera delar, som omfattar psykoedukativa åtgärder och kognitiva beteendeorienterade och motiverande strategier för att nå personliga mål och som var för sig visat god evidens för effekt. Modellen innehåller fem delar: utbildning om sjukdomen och dess behandling, förbättring av compliance (följsamhet till behandling), återfallsprevention, hantering av kvarstående symtom och social färdighetsträning. Åtgärden kan ges enskilt eller i grupper om 5–8 personer och kräver i regel nio månader med en träff om cirka en timme per vecka eller 4–5 månader med två träffar per vecka. Om åtgärden ges i grupp leds gruppen av två personer som är utbildade i att genomföra åtgärden.

Metoden är lik metoden Integrerad Psykiatri.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver IMR - Illness management and recovery är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

IMR - Illness management and recovery ingår i tema Tema psykiatri