Individuella samtal i dagvård eller slutenvård vid ätstörning

Senast ändrad 2017-03-26 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Vid behandling i dagvård och slutenvård är det alltid miljöterapin och den dagliga kontakten med och stödet från personal och kontaktpersoner som är det grundläggande i behandlingen. För de flesta patienter är det dock också viktigt med regelbundna individuella samtal. Ibland är dessa av stödjande och motiverande karaktär för att hjälpa och motivera patienten att ta sig genom en utmanande behandling. Ibland fokuserar samtalen på planering, kartläggning eller utredning. Lika ofta handlar det dock om terapeutiska samtal, till exempel med inslag av kognitiv beteendeterapi. Det är även en fördela att involvera föräldrar eller andra närstående  i vissa av samtalen. Vid behandling i dagvård eller slutenvård anpassas samtalen alltid efter patientens individuella behov och förutsättningar, efter tidpunkten i behandlingen, dagsform, motivations- och ångestnivå.

Vid behandling vid anorexi-bulimiverksamheten behåller man sin samtalskontakt under hela behandlingsförloppet, oavsett vårdnivå. Under behandling i slutenvårdsavdelningen eller dagvårdsenheten genomförs alltså individuella samtal av patientens egen öppenvårdsbehandlare, som är socionom eller psykolog. Patienter som remitterats till slutenvårdsavdelningen från annan ort tilldelas en samtalskontakt under tiden i behandling.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Individuella samtal i dagvård eller slutenvård vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Individuella samtal i dagvård eller slutenvård vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri