Influensa

Influensa

Det finns tre olika typer av influensavirus och de orsakas alla av RNA-virus. De tre varianterna är:

  • Influensavirus A: Förekommer i form av epidemier under vinterhalvåret och ger allt från lättare infektioner i övre luftvägarna till svår influensasjukdom med komplikationer.
  • Influensavirus B: Ger mer begränsade utbrott, men annars lik influensavirus A.
  • Influensavirus C: Ger bara lokala utbrott och leder till lindrig luftvägsinfektion.

Influensa smittar genom droppsmitta, det vill säga hostningar och nysningar, men även genom kontakt och via luften. Symtomen är plötsligt insjuknande med frossa, hög feber, svår muskelvärk och påverkat allmäntillstånd. Andra symtom är torrhosta och smärta bakom bröstbenet (retrosternal smärta).

Influensa kan ibland leda till sjukdomskomplikationer i form av till exempel lunginflammation (bakteriell pneumoni) och hjärtsäcksinflammation (myokardit och perikardit). Det är främst äldre personer som drabbas av bakterieorsakad lunginflammation (bakteriell pneumoni) efter en influensa.

Så ställs diagnosen

Läs mer om:

  • luftvägsblock

Behandlingsalternativ

Influensa behandlas inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets lungsjukvård. Sjukdomstillståndet behandlas med läkemedel. Behandlingen bör starta två dygn efter att symtomen börjat visa sig. Det går då att förkorta symtomtiden med 1-2 dagar. Behandlingen är framförallt aktuell för personer i riskgrupper, i första hand hjärt- och lungsjuka. Vid misstanke om bakteriell komplikation ges även antibiotika.

Sjukdomen kan förebyggas med vaccination, detta ger en skyddseffekt på cirka 50-80 procent. Man även förebygga influensa med läkemedelsbehandling. Läkemedelsbehandling sätts in sju dagar efter det att du exponerats för smitta och ger en skyddseffekt på cirka 90 procent.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Influensa är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.