Integrerad Psykiatri

Senast ändrad 2015-12-01 av Daniel Abrams Psykolog

Strategin i behandlingsprogrammet Integrerad Psykiatri är att förbättra patienternas och de närståendes förmåga att klara av stress och att lösa sjukdomsrelaterade och andra problem. På det viset kan personernas psykosfria perioder utsträckas och det finns möjlighet för dem att leva ett mer normalt liv. Programmet är utformat så att den drabbade själv styr över sin behandling. Viktiga personer i patientens sociala nätverk deltar aktivt.

Hela processen i Integrerad Psykiatri ska präglas av gemensamt besluts-fattande där patienten själv alltid har utslagsröst. I metoden ingår kontinuerliga och strukturerade skattningar, uppföljningar samt terapimetoder såsom KBT och IPT-K.

Begrepp inom Integrerad Psykiatri:

Case manager
Case managern är den som tillsammans med patienten planerar, genomför och följer upp patientens utvecklingsplan i resursgruppen. Finns ett boendestöd inkopplat, så är även denna person med.

Resursgrupp
Resursgruppen är den centrala gruppen i Integrerad Psykiatri. Resursgruppen utses av patienten. Det är alltid patienten själv som bestämmer vilka de övergripande målen med resursgruppens arbete ska vara. Gruppen tar gemensamma beslut om hur man ska göra för att nå dem. Patienten ska helst vara ordförande. Arbetet i Integrerad Psykiatri och i resursgruppen ska i första hand vara hembaserat.

Delat beslutsfattande/brukarmakt
Hela processen i Integrerad Psykiatri ska präglas av gemensamt beslutsfattande där patienten själv alltid har utslagsröst.

Metoder som används inom Integrerad psykiatri är bland annat:
IPT-k
IPS
FACT

Metoder som kan kombineras med Integrerad Psykiatri:
NECT
Interaktivt bemötande

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Integrerad Psykiatri är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Integrerad Psykiatri ingår i tema Tema psykiatri