IPS - Individual Placement and Support

Senast ändrad 2015-09-18 av Susanna Kovacic Verksamhetsassistent

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen syftar till att ge individen ett stöd i att finna och behålla ett arbete, baserat på individens egna val och preferenser. Grundtanken i IPS-modellen är att personen får ett stöd i att finna och behålla ett arbete med lön utan mer omfattande föregående bedömning och arbetsträning. IPS-modellen är en standardisering och manualisering av supported employment för att underlätta spridning och kvalitetskontroll.

IPS-modellen bygger på följande principer:

• Målsättningen är arbete på den öppna arbetsmarknaden i reguljära arbetsmiljöer.

• Personerna ska erhålla arbete mer eller mindre direkt, utan föregående faser av arbetsträning i skyddade miljöer.

• Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ses som en integrerad del av det samhällsbaserade psykiatriska stödsystemet och inte som en separat stödform.

• Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är uttryckligen baserad på individens val och önskemål.

• Under rehabiliteringen genomförs kontinuerliga bedömningar som utgår från personens arbetserfarenheter och upplevelser.

• Stödet till personen är individuellt behovsbaserat och inte begränsat i tid.

• Stöd förmedlas av särskilda specialister på arbetsrehabilitering

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver IPS - Individual Placement and Support är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

IPS - Individual Placement and Support ingår i tema Tema psykiatri