KBT - Kognitiv beteendeterapi

Senast ändrad 2016-06-13 av Susanna Kovacic Verksamhetsassistent

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling baserad på neurologi, inlärningspsykologi, kognitions- och emotionspsykologi och socialpsykologi. Kognitiv beteendeterapi syftar till att lära patienten hantera situationer som framkallar besvärande känslor och beteenden, genom inlärning av konstruktiva, fungerande tanke- och beteendemönster.

KBT är en integrativ och handlingsorienterad behandlingsmetod. Det är en bred psykoterapeutisk inriktning som existerar i en mängd olika varianter vilka inkluderar både allmänna och störningsspecifika behandlingsmetoder. Paraplybegreppet KBT innefattar många olika specifika behandlingar såsom Early Intensive behavior Intervention (EIBI), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Integrative Couples Behavioral Therapy (ICBT), Multi Systemic Treatment (MST) m.fl.

Tonvikten inom KBT ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Terapin fokuserar på vilka faktorer som vidmakthåller problemen och strävar efter att ge patienten verktyg för att själv kunna hantera sin situation.

En typisk KBT-behandling inleds med en bedömning av patientens tillgångar och brister. Dessa sammanfattas och delas med patienten, i en beteendeanalys om behandlingen har en tonvikt mot beteendeterapi eller en fallkonceptualisering om terapin är mer kognitiv. Båda syftar till att förklara varför problemen uppstått och hur svårigheterna skulle kunna brytas.

Nästa skede i terapin innebär att patienten får information om sitt tillstånd, exempelvis vad som händer i kroppen vid en panikattack. Därefter syftar behandlingen till att prova ett nytt sätt att agera. Genom en serie beteendeexperiment kan tidigare dysfunktionella tankar eller föreställningar systematiskt testas och nyinlärning ske. Detta kan även uppnås genom exponering, under vilken patienten i små steg frivilligt utsätter sig för det han eller hon har vant sig att undvika. T. ex. en utmanande social situation eller en miljö som väcker rädsla. Genom att dela upp slutmålet i små hanterbara delar blir exponeringsbehandlingen mindre jobbig för patienten. Tillämpningen sker i olika situationer för att generalisering och nyinlärning ska bli så stor som möjligt. En KBT-behandling avslutas ofta med ett återfallspreventivt program.

Varje enskild session inleds med att terapeuten och klienten tillsammans bestämmer vad mötet ska ägnas åt. Därefter arbetar terapeuten och klienten aktivt tillsammans med syndromspecifika övningar som sedan naturligt leder fram till hemuppgifter som klienten kan göra i sin hemmiljö till nästa session. De sista minuterna avslutas med att patienten sammanfattar vad hen tagit med sig från sessionen.

En hel behandling brukar spänna mellan 8 och 20 sessioner, även om det finns ensessionsbehandlingar för specifika rädslor. KBT har utöver det traditionella formatet där en terapeut träffar en patient även visats fungera i andra format, exempelvis gruppbehandling, par- och familjebehandling och självhjälp med vägledning på distans.

KBT utvecklades under 1900-talet och är baserad på empirisk psykologisk forskning och finns spridd i stora delar av världen. En rad behandlingsmanualer som beskriver hur behandlingen kan utföras finns utprövade och testade i vetenskapliga studier. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av depression och ångesttillstånd och vid missbruk och beroende rekommenderas KBT högre än både psykofarmaka och andra psykoterapier vid flera tillstånd.

Det finns ingen reglering som bestämmer vem som får utföra kognitiv beteendeterapi och därför kan det vara bra att man som patient vara uppmärksam på vilken utbildning behandlaren har. Legitimerade Psykologer och Legitimerade psykoterapeuter står dock under tillsyn genom IVO och deras utbildningar är kvalitetsgranskade av universitetskanslerämbetet (UK).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver KBT - Kognitiv beteendeterapi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

KBT - Kognitiv beteendeterapi ingår i tema Tema psykiatri