KBT vid ätstörning

Kallas också Kognitiv beteendeterapi

Senast ändrad 2017-03-26 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

KBT, Kognitiv beteendeterapi, eller CBT-E, är en manualbaserad tidsbegränsad terapi som framför allt erbjuds unga vuxna patienter och fokuserar på att hjälpa patienten att kontrollera ätstörningen olika symptom. Stor vikt läggs vid patientens eget engagemang i behandlingen som startar med att behandlare tillsammans med patienten utarbetar en problemformulering. Med den som utgångspunkt arbetar man terapeutiskt  med fokus på att utveckla strategier för att bryta bantnings, hetsätnings och kompensationsbeteenden, minska oro kring kroppens vikt och form, och utveckla färdigheter för att hantera motgångar. Nästa fas arbetar med kognitiva strategier för att bearbeta dysfunktionella attityder och föreställningar omkring, kropp, vikt, mat och ätande samt att stärka positiva förändringar och fokusera på att förebygga återfall. Viktig bas i behandlingen är självobservation, och att lära sig om sambandet mellan egna tankar, känslor och beteende. Vid behov riktas särskilt fokus mot motivationsarbete, och olika faktorer som vidmakthåller ätstörningen.

KBT erbjuds i framför allt som en korttidsbehandling till patienter med bulimia nervosa eller patienter med ospecificerad ätstörning där bulimiska symptom dominerar, och är här den mest väldokumenterade behandlingsformen. Den kan dock även anpassas till patienter med anorexia nervosa med att bland annat lägga till ett antal sessioner.

KBT i manualbaserad form erbjuds framför allt i öppenvårdsbehandling, och är en viktig metodisk bas i behandlingen vid Anorexi-bulimimottagingen.  KBT kan också genomföras som manualbaserad gruppbehandling (se även rubriken KBT-grupp för bulimi). Principer och metodik från KBT används också i anpassad form både i slutenvård och dagvård, både i miljöterapi, gruppsamtal och individuella samtal.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver KBT vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

KBT vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri