Kineret

Kallas också Anakinra

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Kineret är ett läkemedel som hämmar Interleukin-1. Interleukin-1 är ett cytokin (signalsubstans) som bidrar till många av symtomen vid inflammatoriska reumatiska ledsjukdomar. Effekten kommer vanligen inom två veckor och kan bli starkare i upp till 12 veckor efter behandlingsstart. Vid effekt ses en förbättring på smärta, antal ömma leder och fysisk funktionsförmåga. I första hand är medicinen avsedd för de patienter som haft otillräcklig effekt eller biverkningar av andra reumatiska mediciner och har en hög sjukdomsaktivitet. Oftast kombineras Kineret med andra antireumatiska mediciner.

Så går det till

Kineret 100 mg ges subcutant (under huden) i spruta var dag. Sprutan bör ges ungefär samma tid var dag och platsen för injektion bör varieras för att undvika obehag från injektionsstället.

Efter behandlingen

Blodprover och blodtryck kontrolleras regelbundet enligt särskilt schema. Det är viktigt att du följer det provtagningsschema som du har ordinerats för att vi ska upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Är proverna bra hör du inget från oss.

Effekten av behandlingen utvärderas första gången efter 3-6 månader. Om ingen effekt föreligger då sätts medicinen ut.

Kontakta oss om du själv misstänker biverkning av medicinen.

Komplikationer och risker

De flesta biverkningar är milda eller måttliga.

Den vanligaste biverkan är reaktioner vid injektionsstället. Hudrodnad, blåmärke, blåsbildning och smärta men det är ett övergående problem som brukar försvinna efter 2-4 veckors behandling.

Vidare kan man få huvudvärk och låga vita blodkroppar.

Det är okänt om Kineret kan öka risken för tumörer men hittills finns det inget som tyder på detta.

Graviditet och amning

Graviditet ska undvikas under Kineretbehandling. Lämpligt preventivmedel ska användas under pågående behandling. Kineret får ej ges under amning.

Infektion

Interleukin-1 är av betydelse för immunförsvaret och därmed för försvaret mot infektioner. Man har sett förekomst av allvarliga infektioner i hud, lungor, leder och skelett. De flesta patienter kan dock fortsätta med behandlingen efter det att infektionen har läkt ut.

Operation

För närvarande finns inga generella rekommendationer om behandlingsuppehåll vid operation. Kontakta din läkare för rådgivning.

Vid andra sjukvårdskontakter, tala om att du behandlas med Kineret

Frågor/kontakt

Denna behandling ordineras på reumatologens samtliga enheter

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kineret är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.