Kommunikationsutredning, barn

Senast ändrad 2017-09-08 av Kristin Edbom Vårdadm sekreterare

Vid en kommunikationsutredning görs en kartläggning av barnets förutsättningar för kommunikation med omgivningen. Den kan avse språkförståelse, begåvningsprofil, sittställning, viljemässig motorik och munmotorik.

Barnets kommunikationsförmåga tränas. Ibland provas och introduceras vissa metoder för kommunikation - till exempel tecken som stöd, bildkommunikation eller någon annan alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

En kommunikationsutredning riktar sig till barn och ungdomar med varierande grad av funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter. Regionhabiliteringen är ett komplement till barn- och ungdomshabiliteringen då det finns behov av en utförligare utredning under en sammanhängande period.

Mål

Barnets förmåga att kommunicera kartläggs och olika alternativa kommunikationssätt provas utifrån remissens frågeställning. Detta görs i nära samarbete med föräldrar och andra viktiga personer i barnets närhet. Målet med utredningen är att få en uppfattning om barnets utvecklingsmöjligheter och ge rekommendationer inom de områden som är viktiga för kommunikation.

Så går det till

Förutsättningar för kommunikation, det vill säga språkförmåga, motorik, sinnesfunktion, kognition och samspel kartläggs och åtgärder föreslås för att utveckla och förbättra möjligheterna till kommunikation. Barnets kommunikationsförmåga tränas. Metoder för kommunikation provas t ex tecken som stöd, bildkommunikation eller någon annan alternativ kommunikation (AKK).

Teamet runt barnet är sammansatt av olika yrkeskategorier utifrån frågeställningen och barnets behov. Följande yrkeskategorier förekommer i ett utredningsteam: arbetsterapeut, habiliteringsassistenter, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och specialpedagog.

I utredningen är teamprocessen central. Utredningens längd anpassas efter barnets behov. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kommunikationsutredning, barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kommunikationsutredning, barn ingår i tema Tema barnsjukvård