Konstgjord urinblåsa (Kocks)

Kallas också Kontinent urostomi enligt Kock

Senast ändrad 2015-04-09 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Att få en Kocks reservoar (kontinent urostomi) innebär att en konstgjord urinblåsa tillverkas av tunntarm. Denna mynnar ut på magen och utloppet täcks med en plåsterlapp. Stomin är konstruerad med en ventil för att förhindra urinläckage. Reservoaren tömmer du själv med hjälp av en kateter.

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor eller dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare och sjuksköterska. Sjukgymnasten samtalar med dig kring andningsgymnastik och hur man tar sig upp ur sängen bäst efter operationen. Du kommer även att besöka operationsavdelningen där du träffar en narkosläkare. I de flesta fall får du även träffa stomiterapeut. Du kommer att få en markering på magen där din stomi ska placeras. Vi kommer tillsammans att gå igenom häftet ”Patientinformation gällande kontinent urostomi och ortotopblåsubstitut”.

Dagen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Du får även en lättare laxering inför operation. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs i narkos och tar ca fyra till sex timmar. Om också urinblåsan behöver avlägsnas ca fem till sju timmar. Bukhålan öppnas med ett medelinjesnitt. Operatören avskiljer ca 70 cm tunntarm från den övriga tarmkanalen. Tarmsegmentet används för att konstruera en urinreservoar där den mellersta delen av tunntarmsegmentet används till själva reservoaren. Fråm segmentets ändar konstrueras ventilerna; en inre för att urinen inte ska backa upp i njurarna och en yttre för att urin inte ska läcka ut på buken mellan tappningarna. En liten diskret öppning för utloppet görs i bukväggen.

Efter behandlingen

Efter operationen ligger du på uppvakningsavdelning för extra observation till dagen efter operation. För att din nykonstruerade reservoar ska få läka ihop utan att urinen stör läkningsprocessen läggs två tunna plastslangar upp i njurarna via urinledarna. Plastslangarna mynnar ut genom stomin på buken vid sidan av en grövre kateter som ligger inne i själva reservoaren. De första dygnen kontrolleras dessa noggrant av vårdpersonalen och de spolas regelbundet med koksaltlösning. De tunna plastslangarna avlägsnas ca två veckor efter operation.

De första dagarna kommer du också att ha en plastslang in i bukhålan för att dränera ut sårvätska från operationsområdet, ett så kallat dränage. För att motverka sårsmärtor har du fått en sk EDA. Det är en form av ryggbedövning som brukar sitta i ca tre dagar efter operation. Därefter brukar det räcka med smärtstillande tabletter.

Det är viktigt att röra på sig så mycket som möjligt för att undvika komplikationer så som lunginflammation och blodproppar. Vi förväntar oss därför att du kommer upp ur sängen dagen efter operation. Normalt efter bukoperationer står tarmarna stilla i två till fyra dagar. Under den tiden får du inte äta eller dricka utan får din näring via dropp. Först när tarmarna åter är igång får du börja dricka, först lite försiktigt och om det går bra börja äta.

Reservoaren har från början en volym som är alldeles för liten och behöver därför vidgas. Detta görs efter ca två veckor utifrån ett stängningsschema. Hemgång brukar bli aktuellt när detta stängningsschema påbörjats och du har lärt dig att sköta din reservoar självständigt. Sjuksköterskan skriver ut ett hjälpmedelskort som lämnas på Apoteket på sjukhuset, så att du får med dig dina urostomi-hjälpmedel hem.

Ungefär fyra veckor efter operationen kommer du åter till sjukhuset. Då har reservoaren blivit så stor att reservoarkatetern kan dras bort. Detta görs av en läkare. Du får därefter träna på att tappa dig själv innan du går hem.

Efter kateterdragningen brukar vi rekommendera tömning av reservoaren var tredje timma på dagtid samt en gång på natten. Efter cirka en vecka kan man öka intervallet till var fjärde timma dagtid och utelämna nattömningen. Undvik tunga lyft och hårt kroppsarbete under sex till åtta veckor efter operationen. Att promenera och bära en matkasse går bra.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 17 eller avdelning 30.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter du kommit hem kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Konstgjord urinblåsa (Kocks) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.