Kronisk lymfatisk leukemi

Kallas också KLL

Senast ändrad 2017-09-05 av Maria Eriksson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Kronisk lymfatisk leukemi innebär att lymfocyter i blod och benmärg tillväxer okontrollerat och leder till höga nivåer av lymfocyter i blodet. Sjukdomen kan också leda till förstorade lymfkörtlar eller mjälte. När lymfocyterna ökar i benmärgen kan bildningen av röda blodkroppar och trombocyter bromsas, vilket kan leda till blodbrist och trombocytopeni. Liksom vid maligna lymfom kan feber, uttalade nattliga svettningar och avmagring vara symtom på sjukdomen. Ofta upptäcks sjukdomen av en slump när ett blodprov tas av annan orsak, t.ex. en rutinkontroll. Diagnosen kan ställas genom enbart blodprov, men om patienten behöver behandling skall man göra ett benmärgsprov först. KLL är vanligare bland män och äldre, och man vet inte vad som orsakar sjukdomen.

Behandlingsalternativ

Det finns effektiv behandling mot KLL, men det är en kronisk sjukdom; man kan inte räkna med bestående bot. Man inleder behandling när sjukdomen orsakar symtom, men många patienter kan följas utan behandling i åtskilliga år efter diagnos. I Västra Götaland visade en studie av alla patienter med KLL att 10 år efter diagnos var 30% fortfarande symtomfria, dvs de behövde inte behandling. Behandlingen av KLL består av olika sorters cellgifter som kan ges antingen som tabletter eller i intravenöst dropp, ibland i kombination med antikroppar. Det kan också bli aktuellt med tillägg av mediciner som påverkar immunförsvaret och/eller specifika mekanismer i KLL-cellerna. Behandlingen pågår 4-6  månader, därefter går man på fortsatta kontroller, och behandling tas upp igen om patienten utvecklar symtom. I utvalda fall kan behandling med stamcellstransplantation bli aktuell.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kronisk lymfatisk leukemi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kronisk lymfatisk leukemi ingår i tema Tema cancer  och  Tema hematologi