Kryopyrinassocierade periodiska syndrom

Kallas också Cryopyrin associated periodic syndromes, CAPS, Muckle-Wells syndrom, MWS, Kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom, CINCA, Systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut, NOMID, Familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom, FCAS

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Kryopyrinassocierade periodiska syndrom är en grupp ärftliga tillstånd som karaktäriseras av kronisk inflammation eller kroniskt återkommande episoder av onormalt kraftig inflammation på grund av aktivering av det medfödda immunsystemet. 
Gruppen utgörs av tre sjukdomar med olika svårighetsgrad: familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom (FCAS), tidigare ofta benämnt familjär köldartikuria (FCU), Muckle-Wells syndrom (MWS) samt kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom (CINCA), även kallat systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID).
Gemensamt för de tre sjukdomarna är återkommande utbrott av inflammation med hudutslag, feber, ledsmärtor, trötthet och ögoninflammation. Vid de svårare formerna tillkommer ytterligare symtom, som hörselnedsättning, inlagring av protein i olika organ (amyloidos), synnedsättning och utvecklingsstörning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kryopyrinassocierade periodiska syndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.