Lågenergipulverdiet (LED)

Senast ändrad 2016-01-18 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är en lågenergipulverdiet (LED)?

För personer med fetma, BMI >30 kg/m² är lågenergipulverbehandling den icke-kirurgiska behandling som ger dokumenterat störst viktminskning och även minskad risk för olika fetma-relaterade sjukdomstillstånd, exempelvis typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Denna behandling, som även kallas lågenergidiet, förkortning LED (eng. LED: low energy diet) innebär en strikt energireducerad kost i form av kostersättning i pulverform som blandas med vatten. Energiinnehållet varierar mellan 550 – 880 kcal/dygn, beroende på vilket produktfabrikat som används. När energiinnehållet understiger 800 kcal/dygn betecknas produkten som extra låg i energi (”Very low energy diet” /VLED)

Näringsintaget blir komplett, genom att pulvret, vid intag av ordinerat portionsantal, innehåller dagsbehovet av vitaminer, mineraler samt övriga essentiella näringsämnen och protein. Den låga energinivån beror på att fett- och kolhydratinnehållet är kraftigt reducerat.

Lågenergipulver räknas som livsmedel och Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet i Sverige. EU har riktlinjer och regler för innehåll och användning av dessa produkter. Samtliga pulverpreparat som rekommenderas för strikt behandling med lågenergipulver vid Obesitasmottagningen är godkända av Livsmedelsverket som fullständig ersättning av mat och är en säker behandling att användas under lång tid med samtidig medicinsk kontroll. (SLVFS 1997:30 samt EU-codex Commission Directive 96/8/EC).

Pulverprodukterna bekostas av dig själv. Det utgår ingen ekonomisk ersättning då de räknas som livsmedel.

För bästa resultat och för att lyckas bibehålla viktnedgång krävs en medicinsk vårdkontakt och ett långsiktigt och strukturerat behandlingsprogram.

 

Varför använder vi lågenergipulverdiet i vår fetmabehandling?

Behandlingen innebär en stor och snabb viktnedgång, vilket påverkar motivationen och förmågan samt viljan att fortsätta arbetet att förändra matvanor och livsstil. Vidare är användning av lågenergipulver som en del i ett program för att behandla fetma en säker behandling, med vanligtvis få och milda biverkningar. Behandlingen ger oftast hög följsamhet tack vare fysiologiska förändringar som bidrar till sänkt aptit och minskade hungerkänslor. Effekten av behandling med lågenergipulver samt dess säkerhet att användas vid fetmabehandling är vetenskapligt dokumenterad.

 

Indikationer och kontraindikationer för behandling

De allra flesta som remitteras till Obesitasmottagningen kan påbörja behandlingsprogrammet med lågenergipulver. Det finns dock vissa medicinska undantag, där det inte är lämpligt att genomföra den här typen av behandling. De inledande besöken till mottagningen bildar tillsammans en utredning inför starten av medicinsk fetmabehandling.

De tillstånd som är kontraindikationer till behandling med lågenergipulverdiet är följande:

·         Typ-1 diabetes

·         Klinisk ätstörning

·         Psykisk obalans

·         Graviditet eller amning

·         Svår njur- eller hjärtsjukdom (bedöms av mottagningens läkare samt vid behov utlåtande av patientens  diagnos-ansvarige läkare)

·         Annan svår katabol (nedbrytande) sjukdom

Om man av medicinska skäl inte kan påbörja en LED-behandling erbjuds kostbehandling (se länk om Kostbehandling)

 

Praktiskt genomförande av behandlingen

Efter de första besöken på Obesitasmottagningen; till sjuksköterska, dietist och läkare, kan behandlingen börja genom att tid bokas till en av mottagningens sköterskor.

 

Förväntat behandlingsresultat

Förväntat behandlingsresultat är 1-2 kg per vecka under den strikta pulverperioden, men individuella skillnader förekommer beroende på kroppsvikt vid behandlingsstart. Under de första veckorna sker större viktnedgång än mot slutet av en lång behandlingsperiod. Det beror på att när kroppsvikten minskar, så minskar även energibehovet. Behandling med lågenergipulver under 3-4 månader kan ge viktnedgång i storleksordningen 20-40 kg. Tyngre personer går ned mer än lättare personer, räknat i antal kilo.

Med ett dagligt energiintag på cirka 600-800 kcal från lågenergipulver kan man förvänta sig en viktminskning på 10 % eller mer under 12-16 veckor.

Det är viktigt att inte fortsätta en viktminskningsbehandling som inte ger förväntat resultat. Målet med att remitteras till Obesitasmottagningen är en viktnedgång som ger positiva hälsoeffekter och minskad sjuklighet. Detta innebär att vid återbesöken på mottagningen utvärderas viktnedgång och följsamhet till behandlingen. Om målsättningen att minska minst 10 % i vikt inte uppnåtts, diskuteras detta och behandlingen avslutas.

Att inte kunna följa ett behandlingsprogram kan ha många orsaker. Det är viktigt att inte se en otillräcklig viktminskning som ett misslyckande utan istället kunna diskutera orsakerna och istället få möjlighet att återkomma med ny remiss vid ändrade förutsättningar. En ny remiss tas emot tidigast 2 år efter avslutad behandling.

 

 Fördelar med lågenergipulverdiet som behandlingsmetod på Obesitasmottagningen

Effektiv behandlingsmetod och ett hjälpmedel för att skapa en snabb viktminskning
Snabb, initial viktnedgång ger oftast en större viktnedgång över tid, och man gör då lättare fler livsstilsförändringar.
Större viktnedgång än vid enbart kostbehandling – både på kort och lång sikt.
Snabb och stor viktminskning skapar snabb förbättring av riskfaktorer, såsom sänkt blodsocker, blodtryck och kan bidra till mindre värk i belastade leder.
Positiv effekt på motivationen när viktresultat syns snabbt
Enkel och strukturerad behandling – det är lätt att få en begränsning av energiintaget, och samtidigt ett fullvärdigt näringsinnehåll
Obesitasmottagningen ger stöd och hjälp i långsiktigt förändringsarbete
Produkterna är säkra och välbeprövade, inom sjukvård och forskning
Man minskar sin exponering för mat och frestelser
Eventuella biverkningar är oftast milda och övergående
 

 

Bieffekter av lågenergipulverdiet

De biverkningar som kan upplevas är oftast milda, och innebär inte några medicinska risker.
Vanliga, milda och övergående biverkningar är huvudvärk, förändrad avföringsfrekvens, trötthet och frusenhet. Mer allvarligt men ovanligt, är gallstensbesvär. Det finns ökad risk att drabbas av gallsten vid en snabb viktnedgång, oavsett på vilket sätt man går ned i vikt.

Sjuksköterskorna vid Obesitasmottagningen är mycket erfarna och har goda kunskaper för att kunna förebygga och även hjälpa ge råd eventuella biverkningar.

 

 Målsättning med behandlingen

Den övergripande målsättningen med fetmabehandling är att viktminskningen skall vara av den omfattningen att både förebygga och förbättra eventuella följdsjukdomar. Den behandling och de råd och ordinationer som ges bygger på vetenskap och väl beprövad klinisk erfarenhet, såsom all medicinsk behandling.

Vid svår fetma (BMI ≥kg/m²) ger viktminskning på minst 10 %  tydliga hälsovinster. Större viktminskning kan krävas för att påverka vissa följdsjukdomar, samt vid en mycket hög kroppsvikt (BMI > 45 kg/m²). Regelbunden vägning ger bekräftelse på om energiintaget har begränsats tillräckligt för att ge viktminskning. Vid viktökning eller utebliven viktminskning är energiintaget fortfarande för stort.

Det är viktigt att vara motiverad och delta aktivt för att förändra sina levnadsvanor. Personalen på Obesitasmottagningen kan ge kunskaper för att skapa möjligheter att förändra livsstil och åstadkomma en bestående viktreduktion.

Man kan inte återgå till tidigare matvanor och livsstil efter en LED-behandling, och samtidigt behålla den viktnedgång som åstadkommits. Obesitasmottagningens behandlingsprogram bygger på en strukturerad uppföljning efter den strikta LED-perioden, för att ge hjälp, råd och stöd att få nya, hälsosamma mat- och motionsvanor.

  

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lågenergipulverdiet (LED) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Lågenergipulverdiet (LED) ingår i tema Tema endokrinologi