Lindrig kognitiv störning

Kallas också Mild cognitive impairment, MCI

Vad är lindring kognitiv nedsättning och vad beror det på?

Lindrig kognitiv (intellektuell) störning eller nedsättning, kallas på engelska ”mild cognitive impairment” och förkortas MCI. Symtombilden utgörs av lätt minnesnedsättning eller andra lindriga intellektuella symtom. Lindrig kognitiv nedsättning är vanligt bland äldre. Man räknar med att ungefär ¼ av befolkningen över 65 år har sådana symtom. För flertalet drabbade finns ingen specifik förklaring utan man får se det som en naturlig del av det åldrandet. I vissa fall kan man misstänka att störningar i hjärnans blodcirkulation eller tidigare skador är den direkta orsaken.

 

Depression, ångest och stressrelaterade tillstånd medför ofta nedsatt koncentration, uppmärksamhet och ökad uttröttbarhet, som leder till upplevelse av att minnet försämras. Andra orsaker kan vara läkemedelsbiverkningar eller missbruk.

 

Flertalet demenssjukdomar börjar med lindrig kognitiv nedsättning, som sedan långsamt utvecklas till en tydlig demensbild. Ibland kan man med hjälp av olika undersökningsmetoder förutsäga om en person håller på att utveckla Alzheimers sjukdom.

 

Hur upplevs lindring kognitiv nedsättning?

Det finns ingen enhetlig bild av symtomen. Vanligen klagar den drabbade över minnessvårigheter. Upplevelse av nedsatt koncentrationsförmåga och uppmärksamhet är mycket vanligt. Dessa symtom är också en bidragande orsak till det nedsatta minnet, då den nedsatta uppmärksamheten gör att man inte tar in information på ett normalt sätt. Andra vanliga symtom är att man upplever svårigheter att hitta ord och en ökad uttröttbarhet.

 

För yrkesverksamma personer är denna bild av nedsatt uppmärksamhet, koncentration, minne ofta relaterad till upplevelse av hög arbetsbelastning. Man upplever då en förlångsamning av de mentala funktionerna. Huruvida symtomen är en konsekvens av, eller en förklaring till, upplevd stress är inte alltid lätt att fastställa. Även psykiska symtom som ångest, oro och ibland nedstämdhet kan förekomma, även om de inte alltid betraktas som behandlingskrävande. Ofta föreligger ingen som helst relation till vare sig stress eller belastning. Patienten kan uppleva enbart ett nedsatt närminne under en längre tid, men i övrigt inte ha några andra symtom eller praktiska svårigheter.

 

Behandlingsalternativ

Det finns ingen specifik behandling mot lindrig kognitiv nedsättning. Bakomliggande orsaker som stressrelaterade faktorer, depression, ångest, läkemedelsbiverkningar och missbruk kan ofta behandlas framgångsrikt. Om det finns riskfaktorer t.ex. högt blodtryck, höga blodfetter eller andra kroppsliga sjukdomar som t ex sköldkörtelsjukdom, bör dessa behandlas. I vissa fall är det är tydligt att det rör sig om begynnande Alzheimers sjukdom och då kan symtomlindrande behandling med specifika läkemedel provas.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lindrig kognitiv störning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.