Lungcancer, småcellig cancer

Kallas också Småcellig lungcancer, SCLC, limited disease, LD, extensive disease, ED

Småcellig lungcancer (SCLC)

Småcellig lungcancer utgör 20 procent av alla lungcancerfall. SCLC brukar uppkomma i de större luftvägarna, växer snabbt och kan bli stora. Tumörerna innehåller neurosekretoriska granula som innehåller neuroendokrina hormon /översätt till svenska/, och som ger endokrina effekter. /förklara endokrina effekter/. SCLC har sämre prognos och har ofta metastaserats vid diagnosering. Typen av lungcancer är starkt associerad till rökning.

Behandlingsalternativ

Småcellig lungcancer (SCLC) brukar delas in efter om det handlar om begränsad sjukdom (limited disease, LD) eller utbredd sjukdom (extensive disease, ED). Behandlingen skiljer sig åt beroende på om det handlar om begränsad eller utbredd sjukdom.

Behandling av begränsad sjukdom (limited disease, LD)

Begränsad sjukdom (limited disease, LD) innebär tumörutbredning inom en lunga och regionala lymfkörtlar. Behandlingen vid begränsad sjukdom består som regel av kombinerad cytostatika, strålbehandling av bröstkorgen (torax) /?/ och profylaktisk hjärnbestrålning (PCI). Kirurgi kan övervägas i enstaka fall av tidigt tumörstadium och skall då alltid kombineras med kemoterapi före eller efter operationen. Kemoterapi innebär läkemedelsbehandling i form av cytostatika.

Strålbehandlingen brukar påbörjas efter en tids cystostatikabehandling. Det vanliga är att det aktuella tumörområdet behandlas med två stråldoser per dag under fyra veckor.

Profylaktisk hjärnbestrålning (PCI) brukar erbjudas dig när du fått bort tumören och avslutat cystostatikabehandling och strålbehandling. För att kunna avgöra om tumören är helt borta görs en ny bronkoskopi och en datortomografi (CT) av hjärnan. PCI minskar risken för återfall på centrala nervsystemet. Innan PCI görs en CT och eventuellt också en magnetresonanstomografi (MRT) av hjärnan. PCI-behandlingen brukar bestå av en dos /.../ per dag.

Behandling av utbredd sjukdom (extensive disease, ED)

Utbredd sjukdom (extensive disease, ED) innebär tumörutbredning utanför en lunga och regionala lymfkörtlar. Tumörer med fjärrmetastaser samt elakartad lungsäcksinflammation (malign pleurit) räknas hit. Behandlingen består av cytostatikabehandling utan tillägg av strålbehandling av bröstkorgen (torax), men med tillägg av profylaktisk hjärnbestrålning (PCI).

PCI-behandlingen erbjuds dig när tumören är på tillbakagång. För att bedöma om tumören är på tillbakagång krävs, förutom förnyad bronkoskopi och datortomografi (CT) av bröstkorgen (torax), en upprepning av alla de undersökningar som påvisade tumörväxt vid behandlingsstarten.

Recidivbehandling vid SCLC

Många med SCLC får tumörtillväxt eller återfall (recidiv) en tid efter avslutad behandling. Har man svarat bra på den första behandlingen och återfallet kommer mer än tre veckor efter avslutad behandling gör man helt enkelt om behandlingen. Om återfallet kommer tidigare än tre veckor efter avslutad behandling, eller behandlingen varit mindre verkningsfull, bör man troligen välja någon annan behandlingstyp. Här finns inget givet val.

Om man får en tumörtillväxt eller återfall även efter andra behandlingsomgången kan det ändå vara meningsfullt att genomgå en tredje behandling, förutsatt att man svarat bra på första och andra linjens behandling och får tumörprogressionen mer än tre månader efter avslutad behandling.

Supportativ behandling vid SCLC

Under cancerbehandlingen får du en stödbehandling för att lindra biverkningar i samband med cystostatika- och strålbehandling. De flesta cystostatika orsakar illamående och kräkningar. För att avhjälpa illamåendet brukar man ta antiemetika.

Strålbehandling av bröstkorgen brukar orsaka inflammation i matstrupen (esofagit), strålningspneumonit och lungfibros. Inflammationen i matstrupen uppträder under behandlingstiden och kan göra det svårt att svälja (dysfagi). Vid kraftig och långvarig inflammation kan man behöva ta till sondnäring.

Pneumonit är en typ av lunginflammation som inte alltid är virusframkallad. Pneumonit debuterar oftast tre till sex veckor efter behandling med symtom i form av hosta, feber och ansträngd andhämtning eller andnöd (dyspné) och kan kompliceras med infektion. Pneumonit behandlas med steroider.

Lungfibros är vanlig vid högre dosnivåer och utvecklas under flera månader, ibland år efter avslutad behandling, även utan föregående pneumonit.

Palliativ behandling vid SCLC

Palliativ behandling innebär behandling som inte syftar till att bota, utan syftar till att lindra symtom och bibehålla eller förbättra funktionsförmågan. Vid lungcancer kan strålbehandling ges i palliativt syfte, till exempel mot smärtande skelettmetastaser. Andra typer av palliativ behandling innefattar:

 • läkemedelsbehandling i form av opiater - morfin eller morfinanaloger - för att avhjälpa ansträngd andhämtning eller andnöd (dyspné)
 • inhalationsbehandling med nebuliserat morfin
 • oxygenbehandling i hemmet för att förbättra syresättning av blodet
 • laserbehandling för snabb symtomlindring och för att avhjälpa centrala andningshinder
 • stentinläggning för snabb symtomlindring som alternativ till laserbehandling.

Läs mer om:

 • kemoterapi / cystostatikabehandling
 • strålbehandling
 • profylaktisk hjärnbestrålning (PCI)
 • kirurgi
 • bronkoskopi
 • datortomografi (CT)
 • magnetresonanstomografi (MRT).
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lungcancer, småcellig cancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Lungcancer, småcellig cancer ingår i tema Tema cancer och Tema lungmedicin och Tema reumatologi