Lungtransplantation

Senast ändrad 2015-11-24 av Karin Bergström IT-koordinator

Bakgrund

Lungtransplantationsprogrammet i Göteborg startades 1990 och samma år gjordes den första operationen i form av en hjärt-lungtransplantation på en ung kvinna med Eisenmengers syndrom. Sedan dess har det under senare år utförts i medeltal 40 transplantationer årligen i Göteborg och totalt hittills (2015) över 600 operationer. Sista åren ligger operationsfrekvensen på > 45/år vilket gör Göteborg till ett stort center internationellt sett. Överlevnaden är också mycket bra med en 5-årsöverlevnad på kring70 % och 10-årsöverlevnaden på över 55 %.

De första 10 åren gjordes både hjärt-/lung- och dubbellungtransplantation i lägre frekvens än enkellungtransplantation. På senare år har hjärt-/lungtransplantation blivit allt mer ovanligt i och med att rekonstruktiv hjärtkirurgi och bättre preoperativ vård gör att dessa patienter kan klara sig med dubbellungtransplantation i stället. Idag utgör > 2/3 av alla operationer dubbellungtransplantationer vilket är i linje med internationell utveckling.

Diagnoser
Den vanligaste diagnosen för lungtransplantation är kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL, antingen på basen av alfa-1-antitrypsinbrist eller rökorsakat. Sedan följer diagnoserna lungfibros, cystisk fibros, primär pulmonell hypertension och mer ovanliga tillstånd som sarkoidos, histiocytos, lymfangioleiomyomatos (LAM), sclerodermi mfl. Vi får in över 130 remisser per år med lungtransplantationsfrågeställning. Av dessa går cirka 60 vidare till utredning och cirka 40 opereras slutligen.

Operation

Före behandlingen

Utredning
Utredningen klaras vanligen av under en vecka och avslutas med en transplantationskonferens där samtliga fall diskuteras mellan kardiolog, lungläkare, thoraxkirurg och koordinator innan beslut tas för operation. I fall av acceptans informeras patienten utförligt om operationsförlopp, risker, rehab mm innan hemfärd.

Efter behandlingen

Uppföljning
I okomplicerade fall vårdas patienten 3-4 veckor på avdelning 138. En kontrollbronkoskopi utförs 4 veckor efter operationen och sedan skrivs patienten ut för återhämtning och fortsatt träning på hemorten. Det postoperativa förloppet kan dock ibland vara mycket komplicerat och kräva förlängd IVA-vistelse och rehabilitering.
Livslång immundämpande medicinering är nödvändig efter transplantationen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lungtransplantation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.