Myelom

Kallas också Multipelt myelom, Myelomatos

Senast ändrad 2017-09-05 av Maria Eriksson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Myelom (myelo=benmärg, -om=knöl) är en sjukdom som startar i benmärgen, där celler som i vanliga fall producerar antikroppar (äggvite-ämnen) mot infektioner delar sig ohämmat och bildar ”knölar” i skelettet. Dessa tumörbildningar kan ge upphov till lokal urkalkning och benbrott. De sjuka cellerna producerar för mycket av en sorts (monoklonal) antikropp som kan fastna i njurarna vilket kan ge nedsatt njurfunktion. Hur mycket monoklonala antikroppar (M-komponent) som produceras, kan mätas i blod och urinen som tecken på sjukdomens svårighetsgrad. Diagnosen ställs med blod-och urinprov, skelettröntgen och benmärgsundersökning. Patienterna följs noggrant och man behandlar först  när det blir symptom. Det vanligaste är dock ett (sub-) akut insjuknande med ryggvärk eller annan skelettpåverkan, blodbrist och ibland njursvikt. Inte sällan drabbas patienten av infektioner.  Sjukdomen är något vanligare bland män, och 2/3 är över 65 år. Man vet inte vad som orsakar myelom.

Behandlingsalternativ

Myelom måste med nu tillgänglig behandling betraktas som en icke botbar sjukdom. Modern myelombehandling åstadkommer dock hos majoriteten av patienterna längre sjukdomsfria perioder (remissioner) med förbättrad livskvalitet och förlängning av överlevnaden. Det innebär att antalet patienter som lever med myelom ökar. Behandlingen med cellgifter och kortison kräver oftast inte inläggning på sjukhus, utan patienten behandlas regelbundet på en öppenvårds/dagvårdsenhet under några månader. Behandlingen kan bestå av intravenöst dropp eller tabletter eller en kombination, ibland är lokal strålbehandling aktuell. Yngre patienter kan bli föremål för behandling med stamcellstransplantation, där egen benmärg samlas in för att ges efter högdos-cellgift. En sådan s.k. autolog stamcellstransplantation sker på sjukhus med en vårdtid på ca. 2-3 veckor.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Myelom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Myelom ingår i tema Tema cancer  och  Tema hematologi