Nefropati

Kallas också Njurskada

Senast ändrad 2016-11-09 av Britt-Marie Akre Administratör, vård

Diabetesnefropati är en kroniskt progredierande sjukdom som debuterar först 10-12 år efter debut av typ 1-diabetes. Efter 30 år är 10-30% drabbade. Därefter avtar frekvensen och har man klarat sig 30 år utan mikroalbuminuri (för liten dygnsutsöndring av albumin), är prognosen mycket god.

Diabetisk njurskada/diabetesnefropati är den vanligaste orsaken till terminal njursvikt, dialysbehandling och njurtransplantation i Sverige. Njurskada är den allvarligaste långtidskomplikationen vid diabetes och svarar för en stor del av den ökade sjuklighet och dödlighet som ses. De vanligaste dödsorsakerna vid diabetes är hjärt–kärlsjukdom och njursvikt.

 

Så ställs diagnosen

Diabetisk njurskada/diabetesnefropati utvecklas smygande och screening är därför viktigt för tidig upptäckt. Mikroalbuminuri är det första kliniska tecknet på njurskada.

Mikroalbuminuri definieras som en ökad utsöndring av albumin i urinen i minst två av tre på varandra följande urinprov. För screening av mikroalbuminuri rekommenderas stickprov på morgonurin. Urinen är då som regel koncentrerad, samtidigt som man undviker effekten av fysisk aktivitet. För att undvika inverkan av urinens spädningsgrad kan man mäta koncentrationen av både albumin och kreatinin. Spädningen är densamma för båda ämnena och kvoten mellan koncentrationerna är då oberoende av spädningen. Kreatininutsöndringen är dock beroende av kön, muskelmassa och kost.

Behandlingsalternativ

Genom aktiv diabetesbehandling och insättning av behandling redan vid förekomst av mikroalbuminuri kan utvecklingen av njursvikt förebyggas eller åtminstone fördröjas. Därmed kan prognosen förbättras och tiden till behov av dialysbehandling eller njurtransplantation förlängas. 

Fynd av mikroalbuminuri innebär en ökad risk för fortsatt utveckling av manifest diabetisk njurskada och hjärt-kärlsjukdom och ska behandlas. Följande generella behandlingsmål eftersträvas:
1.Tillfredsställande metabol kontroll (HbA1c < 60 mmol/mol, eller lägre)
2.Stabil eller helst minskande albuminuri
3.Stabil njurfunktion
4.Blodtryck 120-130/75-80 mmHg
5.Normala lipider
6.Rökfrihet

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Nefropati är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Nefropati ingår i tema Tema njurmedicin