Neuropedagogisk utredning barn

Senast ändrad 2017-12-06 av Britt-Marie Eriksson Arbetsterapeut

Neuropedagogisk utredning på Regionhabiliteringen

Neuropedagogik handlar om hur hjärnan fungerar och inlärning, utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

I det tvärvetenskapliga teamet ingår neuropsykolog, specialpedagog, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, kurator, läkare, sjuksköterska och habiliteringsassistent.

Den neuropedagogiska utredningen riktar sig till barn från 6 till 18 år med inlärningssvårigheter och adaptiva svårigheter i vardagen.

Barnet ska ha kognitiva förutsättningar och ett fungerande kommunikationssätt för att kunna medverka i en strukturerad utredningssituation. Utredningen pågår under två veckor och vid behov tre veckor om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) används.

Så går det till

Utredningen innebär en kartläggning av barnets funktionsområden inom kognition, inlärning, språk, kommunikation, motorik samt hur barnet fungerar i vardagliga aktiviteter. Psykosocial situation och omvårdnadsbehov kartläggs och eventuella neuropsykiatriska svårigheter kan utredas.

Analys av resultat och observationer sker tvärprofessionellt, vilket ger en helhetsbeskrivning av barnets resurser och svårigheter. Rekommendationer ges angående förhållningssätt, stöd och anpassningar i skola och vardagsmiljö.

Perioden avslutas med föräldrainformation och barnet får en anpassad information. Vid utskrivningskonferensen där föräldrar, habilitering, skola och utredningsteam deltar presenteras utredningsresultat och rekommendationer.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Neuropedagogisk utredning barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Neuropedagogisk utredning barn ingår i tema Tema barnsjukvård