Neuropsykologisk utredning

Senast ändrad 2015-12-03 av Nora Balogh Psykolog

Den neuropsykologiska utredningen är en del av den specialistbedömning som görs vid Minnesmottagningen vid misstanke om demenssjukdom.  Den neuropsykologiska utredningen utförs av psykolog/neuropsykolog. Syftet är att få mer detaljerad information om hur minnet och andra tankefunktioner fungerar och är en del av underlaget för att ställa diagnos.

De funktioner som undersöks kan delas upp i 5 kategorier: snabbhet och uppmärksamhet, inlärning och minne, tolkning av sinnesintryck och visuell problemlösning, språkliga funktioner och exekutiva funktioner (t.ex. planering, problemlösning och överblick).

Före undersökningen

Det krävs ingen särskild förberedelse när du ska genomgå en neuropsykologisk utredning. Vänligen ta med glasögon och/eller hörapparat om du behöver det.

Så går det till

Utredningen innefattar dels en inledande intervju, dels en undersökning som görs med hjälp av tester speciellt framtagna för att upptäcka tidiga förändringar som kan tyda på progredierande sjukdom. Utredningen omfattar vanligen två tillfällen och beräknas ta en till två timmar per tillfälle.

De undersökningsresultat som framkommer jämförs med normerade värden, men för att tolka resultaten korrekt måste de kopplas till den undersökta personens bakgrund, totala livssituation och personlighet. Psykiska och fysiska faktorer som t.ex. stress, nedstämdhet eller smärtpåverkan måste beaktas.

 

Efter undersökningen

När den neuropsykologiska utredningen är klar erbjuder psykologen patienten och anhöriga en återkoppling. Testresultaten redovisas, förklaras och kopplas till de eventuella svårigheter som patienten upplever i vardagen. Testresultaten och psykologens bedömning sparas i din journal.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Neuropsykologisk utredning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.