Njurtransplantation

Senast ändrad 2017-11-10 av Michael Björk IT-tekniker

Njurtransplantation är den bästa behandlingen när njurarna slutat fungera.
Ett flertal njursjukdomar kan leda till upphävd njurfunktion (uremi). De vanligaste uremiorsakande sjukdomarna är kronisk njurinflammation (glomerulonefrit) och diabetes. För att överleva måste dessa patienter rena blodet på konstgjord väg (dialys) eller få en ny njure genom en transplantation. I Sverige behandlas över 9.000 patienter för uremi och antalet ökar för varje år. Över 5.000 av dem har  ett fungerande njurtransplantat. Medelåldern bland de njursjuka stiger och av de cirka 1000 patienter som årligen nystartas i aktiv uremivård är över hälften äldre än 65 år.

Även om dialysbehandlingen förbättrats avsevärt under de senaste åren, är den både fysiskt och psykiskt ansträngande för många patienter. Den är dessutom mycket dyr och resurskrävande. Ett välfungerande njurtransplantat är därför den mest gynnsamma terapiformen både för patienternas livskvalitet och sjukvårdens ekonomi. Bristen på donerade organ är dock en starkt begränsande faktor och tiden på väntelistorna inför transplantation ökar. Tack vare att vi i Sverige har ett väl fungerande program för transplantation med njurar från levande anhörigdonatorer, är vår väntelistesituation dock hygglig i internationell jämförelse.

Sveriges största program för njurtransplantation
Transplantationsenhetens upptagningsområde för njurtransplantation omfattar geografiskt mer än hälften av landets yta med 3.5 milj inv. Verksamheten bedrivs i intimt samarbete med njurmedicinska enheter, som, förutom att utreda patienter och anhöriga donatorer inför transplantationen, även sköter uppföljningen efter ingreppet. Årligen utförs cirka 150 njurtransplantationer i Göteborg, varav 30 - 40% med levande anhöriga donatorer.

Resultaten är mycket goda - och kan bli ännu bättre
Resultaten har stadigt förbättrats och numera kan man räkna med att över 90% av njurtransplantaten fungerar ett år efter transplantationen. Risken för patienterna att drabbas av allvarliga komplikationer efter ingreppet har också kunnat minskas i takt med förbättrat omhändertagande och effektivare medicinering. 

Men det finns fortfarande utrymme för ytterligare förbättringar, främst vad gäller den immundämpande medicinering som alla patienter måste ta efter transplantationen. Förhoppningsvis kan man i framtiden få fram läkemedel med mindre biverkningar, och som ytterligare förbättrar transplantatens funktion på lång sikt.

Vem kan få en ny njure?
Även om resultaten efter njurtransplantation är goda är det inte en riskfri behandling. Därför kan inte alla patienter med uremi erbjudas transplantation. Oftast är det andra sjukdomar eller hög ålder som gör att risken blir för stor. Utredningen inför en transplantation är därför relativt omfattande. Den syftar till att identifiera de patienter som kan klara av operationen och den livslånga immundämpande medicineringen. Utredningen genomförs av den behandlande läkaren i samråd med transplantationsenheten, som sen fattar det slutgiltiga beslutet.

Patienter som accepterats för en njurtransplantation från en avliden donator ställs på en väntelista. Väntetiden varierar lite beroende på blodgrupp, men oftast kan man räkna med minst två år. Har man en anhörig som kan donera sin ena njure behöver man förstås inte vänta.

Vem kan donera en njure?
Är man närstående till en patient med uremi kan man vara möjlig som donator. Förutom en nära och långvarig relation till mottagaren måste flera krav vara uppfyllda för att en donation skall vara aktuell. Det krävs att givaren är fullt frisk med frånvaro av riskfaktorer för att själv utveckla njursjukdom på sikt. Donatorn måste  vara välinformerad om riskerna och ställa upp av egen fri vilja.

Operation

Före behandlingen

Livet med en ny njure är en skrift som beskriver vad som händer före, under och efter en njurtransplantation. Den vänder sig i första hand till dig som ska få en ny njure, men också till din familj och andra närstående.
Öppna eller ladda ner den som PDF här.

Att ge en njure är en skrift som vänder sig till dig som funderar på, eller har beslutat att donera en av dina njurar.
Öppna eller ladda ner den som PDF här.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Njurtransplantation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Njurtransplantation ingår i tema Tema njurmedicin