Operation Cochleaimplantat barn

Senast ändrad 2016-03-22 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Före behandlingen

För att kunna genomföra en optimal utredning är man beroende av samarbetet mellan familj, CI-team och barnets remitterande enhet. Vår ambition är att utredningen ska vara klar inom en månad från första läkarbesöket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

För att detta ska vara möjligt behöver den grundläggande utredningen vara klar från hemorten. Pedagogisk utredning och bedömning, sammanfattning av habiliteringsaktiviteter, samt resultaten av magnetkamera- och skiktröntgen är förutsättningar för start av utredning i CI-teamet.

I den fortsatta CI-utredningen på SU kartläggs barnets förutsättningar för en ökad kommunikations- och talspråksförmåga med ett CI. I utredningen ingår kompletterande hörselbedömningar/tester, utan och med barnets optimerade hörapparater. Barnet träffar logoped för en bedömning av kommunikations- och språkutveckling. Barn-CI-psykolog kartlägger barnets allmänna utveckling. I utredningen tas också hänsyn till orsaken till barnets hörselnedsättning, eventuellt andra funktionsnedsättningar och sjukdomar, och andra faktorer som kan påverka beslutet om CI.

Så går det till

INFORMATION – BESÖK 1

I samband med första besöket vid CI-teamet på Öron-, näs och halsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset träffar man barnaudionom, läkare och logoped. Man kan få ytterligare information om hur ett CI fungerar och hur det kan användas. Vi går tillsammans igenom vilka förutsättningar som ska finnas för en rekommendation om fortsatt utredning och ställningstagande till operation.

Barn som är CI-användare

För att man som familj/föräldrar ska kunna få ytterligare perspektiv på CI för barn och ungdomar, rekommenderas en s.k. veteranträff. Man erbjuds ett möte med en familj som har barn med CI. Mötet sker lämpligen tillsammans med personal i hörselteam.

Psykologkontakt

Psykolog från CI-teamet kontaktar er för att boka tid för utvecklingsbedömning.

Teambeslut

CI-teamet gör en sammanställning/utvärdering av alla utredningsresultat. Därefter avgörs om förutsättningar finns för en ökad kommunikationsförmåga med hjälp av hörsel och CI. Medicinsk bedömning avgör om barnet ska erbjudas fortsatt kirurgisk utredning.

INFORMATION – BESÖK 2

Om CI-teamets bedömning är fortsatt kirurgisk utredning, får barnet en besökstid till kirurg två veckor efter sitt första besök. Möjlighet till ytterligare information finns i kontakten med CIkirurg. Om operationsbeslut fattas, påbörjas operationsplaneringen efter detta besök.

I fall barnet har vissa svårare sjukdomar, kan vissa medicinska utredningar behöva färdigställas innan man kan fatta det slutgiltiga beslutet om operation. I så fall kan operationsplaneringen fördröjas, detta för den medicinska säkerheten. Målsättningen är att CI-operationen utförs inom en månad efter det att slutgiltigt operationsbeslut är fattat.

Föräldrabeslut

Om barnet rekommenderas CI-operation, är det föräldrarna som tar det slutgiltiga beslutet om operation. Äldre barns synpunkter vägs alltid in.

För barn som inte har någon hörsel, finns vissa kritiska åldrar för CI-operation. Verksamheten stöttar med information så att man fattar ett välgrundat beslut.

OPERATION

Under vårdperioden för CI-operation är barnet på vårdavdelning öron-, näs- och hals SU/Sahlgrenska. Barn som har ett omfattande behov av specialiserad anestesivård, vårdas på SU/Östra - Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus. Operationen görs i narkos och tar cirka två till tre timmar för ett CI. Barnet åker hem dagen efter operationen. Föräldrarna får ett informationsblad med hälsoråd efter operationen. En förälder får räkna med att vara hemma med barnet under närmaste veckan.

Implantatkort

Vid utskrivning från sjukhuset får barnet ett implantatkort. Detta kort anger vilket implantat som barnet fått. På kortet finns även viss annan information. Kortet ska alltid följa barnet/förälder. När barnet blir äldre är det lämpligt att barnet/ungdomen alltid har med sig kortet. Det behöver kunna visas vid kontakter med hälso- och sjukvården. Man kan också behöva visa det vid säkerhetskontroller t ex på flygplatser.

Efter behandlingen

INKOPPLING OCH ANPASSNING AV CI-PROCESSOR

Ungefär en månad efter operationen sker anpassning av CI-systemet. Ljudprocessorn kopplas till en dator och programmering sker i samarbete mellan barnet, ingenjör och barnaudionom. Inställningen finjusteras vid två tillfällen under första månaden. Under denna tid behöver barnet bli van att använda sin CI-processor på heltid. Logoped och pedagog stöttar i ljudtillvänjning och ljudträning. I slutet av perioden görs hörseltester för att verifiera anpassningen. Schema för anpassningsperioden skickas ut till er strax efter operationen.

Förskrivning av CI-processor samt ersättningsregler

När en CI-processor anpassas, kommer barnet att få den förskriven för personligt bruk. Som vårdnadshavare är man ersättningsskyldig om barnet förlorar detta hjälpmedel. Processorn är dyr i inköp, varför hemförsäkring behöver tecknas. Aktsamhet om hjälpmedlet är nödvändigt.

HABILITERING

En lyckosam habilitering förutsätter ett gott samarbete mellan familjen, CI-teamet, lokal hörselvård samt förskole- och skolpersonal. Barnet behöver aktivt ta del i det talade språket. En förutsättning för detta är att föräldrar och personal använder tal i sin kommunikation med barnet. Vid inkopplings- och anpassningsperioden planeras för fortsatt habilitering, tillsammans med lokal hörselvård på hemorten.

Vi rekommenderar och stödjer föräldrar att aktivt delta i habiliteringsaktiviteter så att barnet kan dra största möjliga nytta av sin CI-hörsel. CI-teamet anordnar föräldrautbildningar med syfte att öka föräldrars kunskap och engagemang, samt ger fortbildning till barnets personal.

UPPFÖLJNING

Ett barn med CI kommer att behöva uppföljning kring sin hörsel, kommunikation och språk, CIanvändning och teknik under hela sitt liv. Förbestämda kontrollbesök kommer under de första två åren efter operation att ske kvartals- eller halvårsvis. Barnets träffar då barnaudionom, ingenjör och logoped. Läkarbesök samt CI-pedagog-besök sker något glesare.

Från och med andra året med CI erbjuds samlade kontroller under en så kallad CI-dag; varje eller vartannat år. Syftet med uppföljningarna är att säkra en optimal användning av teknik, pedagogik och språk.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation Cochleaimplantat barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Operation Cochleaimplantat barn ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård