Operation Cochleaimplantat vuxna

UTREDNING

För att kunna genomföra en optimal utredning är man beroende av samarbete med patient och remitterande enhet. Vår ambition är att utredningen ska vara klar inom 3 månader från första läkarbesöket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I utredningen är det viktigt att kartlägga förutsättningarna för en ökad kommunikationsförmåga med ett CI. I utredningen ingår kompletterande hörselbedömningar/tester, utan och med optimerade hörapparater. Som patient träffar man hörselpedagog för ytterligare genomgång av kommunikationssituationen, som omfattar hörsel, avläseförmåga, samt användning av alternativa kommunikationssätt. I utredningen tas också hänsyn till orsaken till hörselnedsättningen, eventuellt andra funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Före behandlingen

INFORMATION – BESÖK 1

I samband med första besöket vid CI-teamet på Öron-, näs och halsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset träffar man audionom, läkare och pedagog. Man kan få ytterligare information om hur ett CI fungerar och hur det kan användas. Vi går tillsammans igenom vilka förutsättningar som ska finnas för en rekommendation om fortsatt utredning och ställningstagande till operation. Anhörig eller annan närstående person är välkommen att närvara vid besöken under denna dag.

Vuxen CI-användare

För att man ska kunna få ytterligare perspektiv på CI för vuxna, rekommenderar vi en s.k. veteranträff. Ett möte erbjuds med en cochleaimplantatanvändare, tillsammans med en hörsel- eller CI-pedagog.

Teambeslut

CI-teamet gör en sammanställning/utvärdering av utredningsresultaten. Därefter avgörs om man ska erbjuda fortsatt kirurgisk utredning.

INFORMATION – BESÖK 2

Om CI-teamets bedömning är fortsatt kirurgisk utredning, får man en besökstid till kirurg två veckor efter det första besöket. Man har möjlighet att dela ytterligare information med CI-kirurg.

Om operationsbeslut fattas, påbörjas operationsplaneringen efter detta besök. I fall man har vissa svårare sjukdomar, kan vissa medicinska utredningar behöva färdigställas innan det slutgiltiga beslutet om operation fattas. I så fall kommer operationsplaneringen att fördröjas, detta för den medicinska säkerheten. CI-operationen utförs inom 3 månader efter det att operationsbeslut är fattat.

Patientbeslut

Om man har fått en rekommendation om CI-operation, tar man själv det slutgiltiga beslutet om operation.

Så går det till

OPERATION

Under vårdperioden för CI-operation är vårdas man på öron-, näs- och halsavdelning SU/Sahlgrenska. Operationen görs i narkos och tar cirka två till tre timmar. Man åker hem dagen efter operationen. Ett informationsblad med hälsoråd lämnas. Om man är yrkesverksam, kan man räkna med att vara hemma under närmaste veckan.

Implantatkort

Vid utskrivning från sjukhuset lämnas ett implantatkort. Detta kort anger vilket implantat man fått. På kortet finns även viss annan information. Kortet ska personer med cochleaimplantat alltid ha med sig. Det behöver kunna visas vid kontakter med hälso- och sjukvården. Man kan också behöva visa det vid säkerhetskontroller t ex på flygplatser.

INKOPPLING OCH ANPASSNING AV CI-PROCESSOR

Ungefär en månad efter operationen sker anpassning av CI-systemet. Ljudprocessorn kopplas till en dator och programmering sker i samarbete mellan patient och ingenjör/audionom. Inställningen finjusteras vid flera tillfällen under de första 2-3 veckorna.

Under denna tid blir man allt mer van att använda CI-processorn på heltid. Som patient behöver man också träna ljudidentifikation i vardagen, och tillsammans med hörselpedagog. I slutet av perioden görs hörseltester för att verifiera anpassningen.

Schema för anpassningsperioden skickas ut strax efter operationen. Till första anpassningstillfället bokas skrivtolk. Därefter vid behov. Anhörig eller annan närstående person är välkommen att närvara under hela anpassningsperioden.

Förskrivning av CI-processor samt ersättningsregler

Efter det att en CI-processor anpassas, kommer den att förskrivas för personligt bruk. Som patient blir man ersättningsskyldig om man förlorar detta hjälpmedel. Processorn är dyr i inköp, varför man bör se över sin hemförsäkring och vara aktsam om hjälpmedlet.

Efter behandlingen

REHABILITERING

Vid inkopplings- och anpassningsperioden planeras för fortsatt rehabilitering, tillsammans med lokal hörselvård på din hemorten. Som patient är det viktigt att aktivt delta i rehabiliteringsaktiviteterna så att man kan dra största möjliga nytta av CI-hörsel.

UPPFÖLJNING

Alla CI-användare behöver uppföljning kring hörsel, kommunikation, CI-användning och teknik vid många tillfällen. Förbestämda kontrollbesök är 6, 12 och 24 månader efter inkopplingen då man träffar audionom, ingenjör och CI-pedagog. Vid 3, 12 och 24 månader efter operationen träffar man läkare. När det gått två år efter operationen finns möjlighet att kontakta CI-teamet vid eventuella problem med implantatsystemet.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation Cochleaimplantat vuxna är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Operation Cochleaimplantat vuxna ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård