Posttraumatiskt stressyndrom

Kallas också PTSD

Senast ändrad 2016-09-21 av Ulf Hansson Psykolog,leg.

PTSD är ett tillstånd som medför svårt psykiskt lidande, präglat av rädsla och betydligt sänkt funktionsförmåga. Prevalens (dvs den andel av en viss befolkning som är sjuk i viss sjukdom vid en viss tidpunkt) av PTSD i normalpopulation beräknas i de flesta studier vara cirka 2 %. I hela gruppen som varit med om trauma, som naturkatastrofer eller bland de personer som kommer från krigzoner, beräknas prevalensen vara 20-30%.

Symptomen förenliga med diagnoser kan utvecklas hos personer som varit med om trauma. Traumat  skall innefatta en händelse eller serier med händelser som inneburit död, allvarlig skada eller hot mot egen eller andras fysiska integritet.

Symptom delas in i 4 kategorier:

1)      ÅTERUPPLEVANDE av trauman tex påträngande minnesbilder, mardrömmar, flashbacks samt kroppsliga reaktioner med starka obehagkänslor.

2)      UNDVIKANDE av sådant som kan påminna om händelse, tex genom att inte vilja prata om det som skett eller genom att man försöker undvika tankar, minnen, känslor.

3)      NEGATIVA  FÖRÄNDRINGAR i kognitioner och sinnestämning tex  genom svårigheter att minnas viktiga aspekter på det som hänt (amnesi), känslor av skuld, skam, depression.

4)      ÖVERSPÄNDHET, en kroppsligt och själsligt förhöjd anspänning tex genom koncentrationssvårigheter, utbrott av ilska, sömnsvårigheter.

Symtomen ska ha funnits kvar i mer än en månad efter traumatisk händelse för att kunna ställa diagnos PTSD.

Personer med PTSD kan även utveckla andra psykiatriska symptom och sjukdomstillstånd. Det är vanligt med exempelvis sömnstörning, depression, ångest, missbruk och olika psykosnära tillstånd. Det är ofta dessa problem som leder till kontakt med psykiatri.

När man kartlägger behovet av behandling av PTSD utkristalliseras fyra undergrupper:

1) Enkel PTSD

2) PTSD efter multipla trauma

3) Mer komplexa symptombilder tex. PTSD + dissociativa tillstånd + anknytningsstörning.

4) PTSD/Traumarelaterade tillstånd av varaktig karaktär som inte svarar på given behandling.

DISSOCIATION (diskontinuitet i upplevelse av självet, andra, tid eller plats) är vanligt förekommande symptom hos traumatiserade personer. Det finns en rad dissociativa diagnoser som dissociativ amnesi (minnesförlust), derealisation (overklighetskänslor som rör omvärlden), depersonalisation (overklighetskänslor som rör den egna personen). Det mest komplexa är DID (dissociativ identitetsstörning) där personer utvecklat separata delar/identiteter av sin personlighet och i sin vardag mer eller mindre växlar mellan dessa.

 

Så ställs diagnosen

Diagnos ställs efter noggrann utredning av medarbetarna inom traumateamet. Diagnosen är en sammanfattning av patientens berättelse, annan information exv. tidigare journalanteckningar och undersökningsresultat. Utredning består av noggrann klinisk intervju (anamnesupptagande) samt användande av diagnostiska hjälpmedel som skattningskalor exv. PCL-5. Kriterier för PTSD skall vara uppfyllda enligt DSM-V. Obligatoriskt är uppfylld kriterie A (exponering för faktiskt död eller livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld).

 

Behandlingsalternativ

Det finns flera olika behandlingsmetoder som har god effekt vid PTSD. Gemensamt för dessa är  att de syftar till att hjälpa individen att bearbeta sina påfrestande livshändelser och att få känslomässig distans till dem.

TRAUMABEHANDLING börjar med så kallad stabilisering av tillstånd. Det handlar om att sänka stressnivån med hjälp av psykosociala insatser, psykopedagogiska åtgärder, hjälp med farmaka, sjukgymnast eller andra kroppsorienterade interventioner.

Läkemedelsbehandling kan finnas som komplement för stabiliserande behandling mot depressiva symtom, ångest och då i form av SSRI-prparat, icke beroendeframkallande llugnande mediciner eller beta-blockerare. Beroendeframkallande mediciner som benzodiazepiner bör i möjligaste mån undvikas.

När patienten är stabiliserad kan det vara möjligt att gå vidare med psykoterapeutiskt bearbetning. Psykoterapeutiska metoder som man utvärderat och funnit verksamma är EMDR och TF-KBT.

Gemensam för de båda metoderna är att de fokuserar på traumatiska minnen samt understödjer processandet av känslor och kognitioner som finns kopplat till händelsen.

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Posttraumatiskt stressyndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Posttraumatiskt stressyndrom ingår i tema Tema psykiatri