Remicade

Kallas också Infliximab

Senast ändrad 2016-04-08 av Eva Blackås IBD Sjuksköterska

Remicade är ett läkemedel som hämmar TNF (tumor necrosis factor), vilket är ett cytokin (signalsubstans) som bidrar till många av symtomen vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar eller vid inflammatoriska tarmsjukdomar såsom Ulcerös colit eller Crohns sjukdom. Effekten vid reumatiska sjukdommar är oftast  mycket påtaglig och kommer redan efter 2-6 veckors behandling och gör att symtom som smärta, stelhet, ledsvullnad och trötthet minskar. I första hand är medlen avsedda för patienter som haft otillräcklig effekt eller biverkningar av andra antireumatiska mediciner och har en hög sjukdomsaktivitet. Oftast kombineras TNF-hämmare med andra långtidsverkande antireumatiska mediciner.

Vid inflammatorisk tarm sjukdom kan effekten komma bara efter ett par timmar men den kan också dröja allt ifrån dagar till veckor. Även vid inflammatorisk tarmsjukdom  är medlen avsedda för patienter som haft otillräcklig effekt eller biverkningar av andra mediciner och har en hög sjukdomsaktivitet. Oftast kombineras TNF-hämmare med andra långtidsverkande mediciner mot inflammatorisk tarmsjukdom.

Så går det till

Remicade 3-5 mg/kg kroppsvikt ges i dropp (infusion) av sjuksköterska vecka noll, två, sex och därefter i regel var åttonde vecka. Vid de första 3 tillfällena tar själva behandlingen ca 2 timmar, därefter tar behandlingen ca 1 timme. Vid de 4 första behandlingarna får man även stanna kvar 1 timme efter behandlingen, för observation.

Efter behandlingen

Blodprover och blodtryck kontrolleras regelbundet enligt särskilt schema. Det är viktigt att du följer det provtagningsschema som du har ordinerats för att vi ska upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Är proverna bra hör du inget från oss.

Effekten av behandlingen utvärderas första gången efter 3-6 månader. Om effekt uteblivit efter sex månader sätts medicinen ut.

Kontakta oss om du själv misstänker biverkning av medicinen.

Komplikationer och risker

Biverkningar

De flesta biverkningar är milda eller måttliga.

  • Huvudvärk, yrsel
  • Illamående, buksmärtor, diarré (för tips vid illamående, se till höger på sidan)
  • Hudutslag, allergiska reaktioner
  • Infektioner, trötthet, smärta i bröstkorgen, feber
  • Reaktioner i samband med droppet
  • Olika typer av blodbildspåverkan, förhöjda levervärden och hjärtsvikt

Det är okänt om TNF-hämmare kan öka risken för solida tumörer på lång sikt, men hittills finns inget som tyder på detta.

Graviditet och amning

Vid påvisad graviditet avslutas behandlingen. Om Remicade ges i sen graviditet bör levande vaccin undvikas till barnet under de första 7 levnadsmånaderna (Informera BVC vid vaccination). Remicade ska inte ges under amning.
För den manlig fertiliteten finns inga hinder och behandlingen fortsätter. 

Infektion

TNF har betydelse för immunsystemet och därmed försvaret mot infektioner. Vid behandling med TNF-hämmare har man sett en ökad risk för lättare infektioner såsom förkylningar, urinvägsinfektioner och även allvarligare infektioner som tuberkulos. 
Det är därför viktigt att du hör av dig till oss om du får halsont eller annan infektion med feber.

Operation

Inför planerad operation bör behandlingen vara utsatt minst 4-6 veckor och kan som regel återupptas 1-2 veckor efter operation om inga komplikationer tillstött.

Vid andra sjukvårdskontakter, tala om att du behandlas med Remicade

Frågor/kontakt

Denna behandling sker på Inflammationscentrum, vårdavdelning 115 och  Magtarmmottagningen /IBD mottagningen Medicinmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Remicade är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.