Reproduktionsmedicinska laboratoriet

Senast ändrad 2017-05-09 av Aisling Ahlström Biomedicinsk analytiker

På Reproduktionslaboratoriet utförs spermaanalyser, in vitro fertilisering (provrörsbefruktning), preimplantatorisk genetisk diagnostik, fertilitetsbevarande behandling och forskning. Laboratoriet, såväl som hela Reproduktionsmedicin, är certifierat enligt ISO 9000. 

 

Spermaanalyser – fertilitetsutredning, behandling
Vid en infertilitetsutredning analyseras alltid ett spermaprov från mannen med avseende på framför allt spermiekoncentration och rörlighet. Totalt utförs ca. 1200 spermieanalyser under utredning årligen på Fertilitetslaboratoriet. Dessutom utförs ca. 1500 analyser och preparationer av spermier under pågående behandling på IVF-laboratoriet. 

 

Donerade ägg och spermier
Inom Reproduktionsmedicinska enheten utförs även behandling (insemination eller IVF) med spermier från donatorer. Dessa spermaprover fryses ned, och tinas därefter upp när en mottagare genomgår sin behandling. Varje donator får maximalt ge upphov till sex barn, samt eventuella syskon.

Vid donation av ägg kan donatorns ägg antingen befruktas direkt ("färsk" behandling) eller frysas ned för senare användning. 

 

In vitro fertilisering (IVF)
På IVF-laboratoriet befruktas ägg som efter hormonbehandling sugits ut ur kvinnans äggstockar med ultraljudsteknik. Samtidigt görs en spermiepreparation där de ”bästa” spermierna selekteras. Äggen befruktas med partnerns spermier (alternativt kan donerade ägg eller spermier användas) och ”odlas” sedan i speciella inkubatorer med väldefinierade förhållanden (pH och temperatur). Befruktningen kan ske genom s.k. rutin-IVF, vilket innebär att ägg och spermier blandas i en odlingsskål. Om det finns få spermier eller om spermierna har tagits direkt från testikeln kan befruktningen utföras med hjälp av mikroinjicering, då en enda spermie injiceras i varje ägg. Varje dag bedöms embryonernas kvalitet efter speciella kriterier (huvudsakligen antalet celler). Efter 2-5 dygn i inkubatorn läggs det finaste embryot (i enstaka fall återförs två embryon) tillbaka i kvinnans livmoder. De embryoner som är av god kvalitet, men inte återförs i en IVF-behandling, kan frysas och användas i en senare menstruationscykel. 


Totalt plockas drygt 10.000 ägg ut i samband med cirka 1200 hormonstimuleringar varje år, vilket resulterar i cirka 400 födda barn årligen.

 

Frysförvaring
På laboratoriet frysförvaras både spermier, ägg och embryon, samt ovarievävnad och testikelvävnad.


Spermier och ägg fryses framför allt före cellgifts- och strålbehandlingar. Vi frysförvarar dessutom spermaprover från våra spermadonatorer och ägg från våra äggdonatorer. 

Befruktade embryon får frysförvaras i 5 år, för övriga celler och vävnader finns det idag ingen tidsbegränsning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Reproduktionsmedicinska laboratoriet är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.