RF-ablation

Kallas också RF-ablation, RF-behandling, ablation

Senast ändrad 2016-01-19 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Behandling av dina hjärtklappningsbesvär kommer att ske på Kardiologiska laboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset.

Följande information gäller det stora flertalet hjärtklappningar och undersökningar. Ingreppet inleds alltid med en kartläggning där man ibland kan få en annan diagnos än den man misstänkte från början. Detta påverkar också hur behandlingen slutförs. Avsteg från det planerade ingreppet kan ske av olika skäl, t ex om det är svårt att hitta blodkärl vid stick, medfödda hjärtfel, andra hjärtsjukdomar etc.

Om Du önskar mer information eller har speciella önskemål får du gärna kontakta oss på Kardiologiska laboratoriet.

 

 

 

 

Före behandlingen

I samband med behandlingen skall du eventuellt sluta med vissa mediciner, vilket du får besked om när du svarar på kallelsen. Inskrivning sker vanligen 1-2 veckor före ingreppet, men kan också ske dagen eller några dagar innan ingreppet. Vid inskrivningstillfället får du information av en sjuksköterska (ev. gruppinformation), samt ytterligare information vid ett läkarsamtal. Vid detta samtal ska du ta upp de frågor du har om ingreppet, samt om sjukskrivning och fortsatt behandling efter ingreppet. Vid inskrivningstillfället kommer blodprover att tas.

  • Du får inte äta eller dricka efter kl 24:00 natten före behandlingen. Om du ätit och druckit efter detta klockslag finns risk för att din behandling inte kan genomföras.
  • Du bör inte köra bil till sjukhuset vid behandlingstillfället.


 

 

Så går det till

  • De flesta undersökningar sker i vaket tillstånd i lokalbedövning. 
  • På behandlingsdagen kommer du till Kardiologens Dagvårdsavdelning.
  • Du får byta om till patientkläder och vi sätter en liten plastslang i höger arm för att vid behov kunna ge dig olika läkemedel.

Själva behandlingen tar totalt 3-6 timmar, undantagsvis längre beroende på vilken form av hjärtklappning du har. På undersökningsbordet blir du steriltvättad i vänster och höger ljumske. Därefter klär vi in dig i sterila dukar. Efter bedövning på stickställena för operatören (hjärtläkare) in två till tre katetrar i blodkärlen via ljumsken. Katetrarna förs under röntgengenomlysning till hjärtat och placeras på förutbestämda ställen, varifrån EKG-signaler registreras.

Hjärtklappningen kan därefter komma att startas och stoppas med stimulering via en av katetrarna, eventuellt under ett pågående ”stressdropp” med läkemedlet isoprenalin. Under pågående hjärtklappning kan vi noggrant bestämma var i hjärtat värmningarna ska göras.

Med hjälp av katetrarna lokaliseras eventuella extrabanor eller områden som framkallar din hjärtklappning. Detta kan ta olika lång tid, ofta är detta den längsta delen av undersökningen. Under själva behandlingen ges energi (värme) mot banan/området. För de vanligaste hjärtklappningstyperna är behandlingsresultatet mycket gott, och mer än 95 % av patienterna blir botade. Under behandlingen kan såväl lugnande som smärtstillande läkemedel (på grund av lång tid i ryggläge) behövas.

 

 

 

Efter behandlingen

Efter proceduren får du vara sängliggande under 3 timmar. Efter stick i pulsådern i ljumsken, läggs ett tryckförband över stickstället. Stickställena kontrolleras regelbundet innan du går upp. Om stick har gjorts under vänster nyckelben utförs rutinmässigt en lungröntgen efter behandlingen.

I de flesta fall sker utskrivning samma dag, annars på morgonen dagen efter behandlingen.

Sjukskrivning vanligtvis en vecka efter ingreppet behövs, oftast på grund av de stick man gjort i blodkärlen. Behov av sjukskrivning ska du diskutera med läkaren vid inskrivningen. 

För ljumskens skull bör du avstå från tunga lyft och fysisk träning veckan efter ingreppet, medan t ex promenader går bra.

Om ingreppet bedöms som lyckat kan du oftast sluta att ta dina mediciner mot hjärtklappning. Patienter som har blivit stuckna i pulsådern eller via skiljeväggen i hjärtat skall i regel behandlas med acetylsalicylsyra (Trombyl) i en månad efteråt.

Observera. Du kommer inte att bli utskriven av läkare. Vid okomplicerat ingrepp kommer du att bli bedömd av sköterska och kan därefter resa hem.

 

Återbesök för uppföljning sker i normalfallet hos den läkaren som remitterat dig. I vissa fall önskar vi se ett EKG efter en vecka (kan tas på närmaste vårdcentral och skickas eller faxas till oss).

 

Komplikationer och risker

Komplikationer i anslutning till ingrepp är sällsynta och handlar oftast om blåmärken på och omkring stickstället. Undantagsvis kan retning på hjärtsäcken förekomma i anslutning till behandling av en hjärtklappning, eller så kan luft komma in i lungsäcken efter stick under vänster nyckelben. I regel krävs ingen särskild åtgärd om sådant inträffar. Någon gång kan blodutgjutning i hjärtsäcken behöva tappas ut respektive luft i lungsäcken avlägsnas. Vid behandling av så kallad AV-nodal åter­kopp­lingstakykardi (AVNRT) och en ovanlig form av WPW-syndrom finns en liten risk för skada på det normala retledningssystemet, vilken på sjukhus med stor verksamhet och vana (dit Sahlgrenska hör) uppskattas till cirka 1 %. Patienten kan då eventuellt behöva få en pacemaker inopererad.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver RF-ablation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

RF-ablation ingår i tema Tema hjärt- och kärlsjukdomar