Sarkoidos

Kallas också Schaumanns sjukdom

Sarkoidos är en systemsjukdom vars bakomliggande orsaker är ofullständigt kända. Vanligen drabbas lungorna som är engagerade i cirka 90 % av fallen. Sjukdomsförloppet är oftast godartat och många gånger utan några speciella symtom.

Sjukdomen förekommer i en akut och en kronisk form. Den akuta formen kännetecknas av plötslig feber och sjukdomskänsla. Ömmande hudutslag på underbenens framsida och svullna ömmande fotleder är vanligt. På lungröntgen syns i typfallet förstorade lymfkörtlar i området mellan lungorna. Prognosen är god och de allra flesta blir bra utan någon specifik behandling.

Den kroniska formen kännetecknas av ett mer smygande förlopp och drabbar lungorna och också ibland organsystem utanför lungorna. Ofta förekommer trötthet, långdragen hosta och andfåddhet. Därutöver förekommer symtom beroende på vilket organsystem som är drabbat. Ledbesvär, hudutslag och ögoninflammationer är relativt vanligt förekommande. Tröttheten är av en speciell natur där vila hjälper dåligt (fatigue) och är för många patienter det största bekymret.

Så ställs diagnosen

Lungröntgenbilden är ofta typisk och många gånger räcker denna tillsammans med sjukhistorien för att ställa diagnosen akut sarkoidos. Vid den kroniska formen brukar man eftersträva ett vävnadsprov. Prov tas ofta på lungmedicin via en bronkoskopi med provtagning från bronkslemhinna, lymfkörtlar och lungvävnad. Finns hudförändringar brukar dessa vara lättillgängliga för provtagning.

Behandlingsalternativ

I de flesta fall krävs inte någon specifik behandling men ibland krävs antiinflammatorisk behandling med kortison. Om längre tids behandling krävs kombineras kortison ibland med olika inflammationshämmande läkemedel.

Prognos:

Prognosen för enskilda är svår att värdera. Många gånger upptäcks sjukdomen av en slump och kunde lika gärna ha passerat obemärkt förbi. Generellt är prognosen mer gynnsam vid akut sarkoidos där det stora flertalet tillfrisknar inom två år. I gruppen som helhet utvecklar cirka en tredjedel någon form av kronisk sjukdom och två tredjedelar tillfrisknar. I sällsynta fall fortskrider sjukdomen och leder till kronisk andningssvikt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sarkoidos är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Sarkoidos ingår i tema Tema hematologi  och  Tema lungmedicin  och  Tema radiologi