Schizofreni

Senast ändrad 2015-09-04 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Schizofreni är en psykossjukdom som betecknar ett långvarigare tillstånd. När en person drabbas av en psykos innebär det att man upplever omvärlden på ett annat sätt än andra. Schizofreni är en komplicerad sjukdom som kan innebära en varierande symtombild för olika personer. Psykotiska tillstånd med en förändrad verklighetsuppfattning kommer sällan plötsligt. Det föregås ofta av en kortare eller längre period med vaga eller tydliga tecken på psykisk försämring.

Det finns egentligen inga symtom som alla patienter med schizofreni uppvisar. Det finns däremot symtom som är vanliga vid schizofreni, dessa symtom delas ofta in i tre olika grupper: positiva symtom, negativa symtom och kognitiva symtom. Positiva symtom innebär att personen har upplevelser som är utöver det som friska människor kan ha. Exempel på positiva symtom är vanföreställningar, tankestörningar och hallucinationer. För den drabbade individen kan dessa symtom vara skrämmande och obehagliga. Negativa symtom innebär att personen förlorar egenskaper som hon/han tidigare har haft, exempelvis en aktiv person saknar energi, en öppen och lättsam person blir inbunden och stängd. De negativa symtomen kan påverka vardagslivet, vardagssaker som tidigare var enkla att klara av kan bli svåra att slutföra. Kognitiva symtom kan visa sig i att den drabbade personen exempelvis får en sämre uthållighet, svårare att koncentrera sig eller att det tar längre tid att komma igång med en uppgift.

Ungefär en på hundra drabbas av schizofreni. Orsaken till att vissa individer drabbas av schizofreni är inte helt kartlagd. Ärftlighet kan vara en av orsakerna, men schizofreni är en komplex sjukdom och troligen är det flera orsaker bakom att en person drabbas av schizofreni.

Schizofreni kan ha ett varierande förlopp, en del återgår till ett fungerande liv medan andra har en livslång funktionsnedsättning. Med rätt behandling och insatser kan symtom lindras så att den drabbade individen kan leva ett fungerande liv med god livskvalité. Ofta krävs en livslång behandling för att få kontroll över sjukdomen.

 

Så ställs diagnosen

En läkare kan diagnostisera en person med schizofreni genom att titta på hur livet såg ut innan insjuknandet, vilka symtom och funktionsförluster patienten uppvisat samt hur sjukdomsförloppet har sett ut. För att få diagnosen schizofreni skall den drabbade personen ha symtom som innebär en störd verklighetsuppfattning ochen förlust av funktioner som den drabbade tidigare hade. Diagnosen schizofreni kan ställas när den drabbade personen har uppvisat symtom under minst en månad och när man har observerat en funktionsförlust under minst sex månaders tid.

Behandlingsalternativ

Vid schizofreni inleds behandlingen vanligen med att hitta rätt antipsykotisk medicinering. Ibland tar det tid innan medicineringen ger en positiv effekt. Rätt medicinering kan förhindra återfall i sjukdom och det är därför viktigt att följa den föreskrivna behandlingen.

Den medicinska behandlingen kan kompletteras med andra insatser. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig kunna minska ihållande psykotiska symtom. Det finns även pedagogiska program som syftar till att lära den drabbade individen och anhöriga mer om vad sjukdomen innebär. Det finns även flera andra interventioner samt möjligheter till stöd i vardagen som den drabbade kan ha nytta av. Vilken form av stöd och hjälp som erbjuds beror på den drabbade individens funktionsnivå samt vilka svårigheter som finns i vardagen.  Syftet med all behandling är att ge den drabbade personen en fungerande vardag och en så god livskvalité som möjligt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Schizofreni är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Schizofreni ingår i tema Tema psykiatri