Schizoid personlighetsstörning

Senast ändrad 2015-12-09 av Klas Attrell Överläkare

Schizoid personlighetsstörning är en psykiatrisk diagnos som beskriver en individ med ett genomgripande mönster av ett socialt avståndstagande från andra. Schizoida personer kan uppvisa ett svalt intresse för relationer med andra och dessa personer trivs ofta bäst i ensamhet. Ofta väljer den schizoida personen att engagera sig i aktiviteter som inte kräver så mycket kontakt med omvärlden. Schizoida personer förefaller ha ett begränsat känsloliv vilket leder till en bristande förmåga att uttrycka känslor.  Detta beteendemönster finns hos schizoida personer tidigt i livet och blir påtagliga i många sociala sammanhang.

Personer med schizoid personlighetsstörning kan av omgivningen uppfattas som tillbakadragna och udda. Det kan uppfattas som att de är likgiltiga inför kritik och beröm och verkar inte bry sig om hur andra uppfattar dem. Den schizoida personen ter sig ofta kylig och temperamentslös och återgäldar t ex sällan leenden. Det sociala livet är ofta begränsat till närmaste familjen och/eller ett fåtal vänner. Schizoida personer kan uppfatta andras närmande som påträngande och de försöker ofta hålla sig på distans från omgivningen.

Så ställs diagnosen

Läkare och/eller psykolog kan genomföra intervjuer och personlighetsbedömningar som kan resultera i diagnosen schizoid personlighetsstörning. En personlighetsbedömning innefattar samtal/intervju, vid behov kan en psykolog genomföra olika personlighetstest för att få en uppfattning av vilka personlighetsdrag som är mest dominerande. Vid diagnostisering tar man även hänsyn till hur symtomen påverkar personens funktion i vardagen.

För att få diagnosen schizoid personlighetsstörning skall personen i fråga vara över 18 år gammal.

Behandlingsalternativ

Diagnosen schizoid personlighetsstörning beskriver ett avvikande personlighetsdrag som oftast kommer följa med under resten av livet. Terapeutiska insatser kan ge en viss effekt och leda fram till ett förändrat beteende. En läkare avgör om det är aktuellt med medicinering, t ex kan det finnas symtom på t ex depression eller ångest som kräver symtomlindring. Social färdighetsträning kan vara ett alternativ om personen i fråga har ett intresse till att delta.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Schizoid personlighetsstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Schizoid personlighetsstörning ingår i tema Tema psykiatri