Sensorisk hyperreaktivitet (SHR)

Kallas också doftöverkänslighet

Senast ändrad 2016-03-16 av Monica Arvidsson Sektionschef

Sensorisk hyperreaktivitet (SHR)

En kort information om sensorisk hyperreaktivitet (SHR) eller luftvägsbesvär utlösta av dofter och kemiska ämnen

Bakgrund

Känslighet för dofter och vanligt förekommande kemiska ämnen förefaller ha blivit ett verkligt problem först de senaste 50 åren och troligen finns det ett samband med den västerländska livsstilen. Uttrycket sensorisk hyperreaktivitet (SHR) har använts bara de sista tio åren och innebär känslighet för dofter och kemiska ämnen med symptom lokaliserade främst till ögonen och luftvägarnas slemhinnor. Karakteristiskt för SHR är också en ökad hostkänslighet för det retande ämnet capsaicin. 

 
Symptom vid sensorisk hyperreaktivitet

Tillståndet SHR är lätt att förväxla med astma och allergi vilket kan leda till felaktig information och medicinering. Vid SHR får man inte den kramp i luftvägarna som är karakteristiskt för astma och som framgångsrikt kan behandlas med luftrörsvidgande medicin. Inte heller rör det sig om allergiska reaktioner där man utvecklar så kallade antikroppar mot ett eller flera ämnen. Förutom luftvägssymptom har en del patienter med SHR också mer allmänna besvär som huvudvärk, yrsel, trötthet och svettningar.

Symptom som kan tolkas som astma   

 •         Tungt att andas
 •         Svårt att få luft
 •         Tryck i bröstet
 •         Värk/irritation i bröstet
 •         Hosta och slem

Symptom som kan tolkas som allergi

 •        Ögon irritation, t ex klåda och rodnad
 •        Näs irritation, t ex nästäppa och snuva
 •        Hals irritation, t ex heshet och klåda

Utlösande faktorer

Låga nivåer av dofter och kemiska ämnen (normalt betraktade som icke skadliga) kan utlösa luftvägssymptom.

 •         Parfym - kosmetika 
 •         Parfymerade produkter
 •         Olika kemikalier
 •         Blomdoft
 •         Cigarettrök
 •         Mögel
 •         Luftföroreningar
 •         Avgaser
 •         Kall luft och ansträngning

Samband mellan SHR och astma och allergi

Det händer ofta att även patienter med "vanlig" astma och allergi anger känslighet för dofter och kemiska ämnen. Patienter med obehandlad astma har en ökad känslighet för inandat capsaicin som dock försvinner efter behandling med inandat kortison. Trots effektiv medicinering mot astma och allergi kan vissa doftutlösta besvär kvarstå. Sambanden mellan SHR och astma är inte helt kartlagda men det förefaller som om en patient med pågående astma och allergibesvär är känsligare för kemikalier och dofter än när symptomen är välbehandlade och i ett lugnt skede.

Så ställs diagnosen

Utredning

Symptomen liknar de vid astma och allergi. Därför genomgår de flesta patienter med SHR en astma- och allergiutredning med spirometri, dvs kontroll av lungfunktionen och pricktest i huden för att påvisa en eventuell pollen-, pälsdjurs- eller kvalsterallergi. Ibland görs också ett så kallat metakolintest, som vid astma visar att luftrören drar ihop sig när ämnet metakolin andas in. Om så är fallet talar det för en bakomliggande astma. Vid SHR är astma- och allergiutredningen för det mesta helt normal även om vissa patienter kan besväras av de olika tillstånden samtidigt. Det finns ingen specifik test för att påvisa "parfymallergi" eller "rökallergi". Tål man inte parfym eller rök handlar det inte om allergi utan om ospecifik överretbarhet i slemhinnorna. Ett inandningstest med capsaicin (se nedan) är positivt (onormal reaktion) vid SHR.

Läs mer om:

 • spirometri
 • pricktest
 • metakolintest
 • capsaicintest

 

Behandlingsalternativ

Behandling

Det finns ingen specifik behandling för överkänslighet mot dofter och kemiska ämnen. De flesta patienter med SHR har prövat mediciner för astma och allergi med tveksam eller otillräcklig effekt. Ofta är det möjligt att sluta med en del mediciner utan att symptomen försämras. Det är dock mycket viktigt att inte experimentera med sina mediciner på egen hand; all ändring av medicinering ska ske i samråd med behandlande läkare. För patienter med astma och allergi kan det vara direkt farligt att plötsligt upphöra med pågående medicinering.

Förebyggande åtgärder

Den som inte har besvär av doftöverkänslighet måste respektera problemen och undvika parfymerade produkter när man vet att någon får besvär av dem. Västra Götaland har generella riktlinjer för sjuk- och hälsovården när det gäller rökning och parfymerade produkter. Varken patienter eller personal ska behöva utsättas för detta inom hälso- och sjukvården.

Det är viktigt att den som har besvär av doftkänslighet själv informerar omgivningen om sina besvär.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sensorisk hyperreaktivitet (SHR) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.